Paṭṭhānapakaraṇa

Dham­mānu­loma­pac­canīya (3), Duka­tika­paṭṭhā­na­pāḷi (3)

15.61. Sukha­saha­gata­duka, Kusalattika

Sukhasahagataṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nasu­kha­saha­gato nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasu­kha­saha­gataṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nasu­kha­saha­gato nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Sukhasahagataṃ kusalañca nasu­kha­saha­gataṃ kusalañca dhammaṃ paṭicca nasu­kha­saha­gato nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā tīṇi … pe … avigate tīṇi.

Sukhasahagataṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca nasu­kha­saha­gato naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasu­kha­saha­gataṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca nasu­kha­saha­gato naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Sukhasahagataṃ akusalañca nasu­kha­saha­gataṃ akusalañca dhammaṃ paṭicca nasu­kha­saha­gato naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā tīṇi … pe … avigate tīṇi. (Abyākatamūlaṃ tīṇiyeva paccayavasena.)