Paṭṭhānapakaraṇa

Dham­mānu­loma­pac­canīya (3), Duka­tika­paṭṭhā­na­pāḷi (3)

15.68. Niyataduka, Kusalattika

Niyataṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca naniyato nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Aniyataṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca naniyato nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā dve … pe … avigate dve.

Niyataṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca naniyato naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Aniyataṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca naniyato naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā dve … pe … avigate dve. (Abyākatamūle dve paccayavasena.)