Paṭṭhānapakaraṇa

Dham­mānu­loma­pac­canīya (3), Duka­tika­paṭṭhā­na­pāḷi (3)

15.70. Saraṇaduka, Kusalattika

Araṇaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ … pe … avigate ekaṃ.

Saraṇaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ … pe … avigate ekaṃ.

Araṇaṃ abyākataṃ dhammaṃ paccayā naaraṇo naabyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. Araṇaṃ abyākataṃ dhammaṃ paccayā nasaraṇo naabyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā dve … pe … avigate dve.

(Sahajā­ta­vārampi … pe … sam­payut­ta­vārampi paṭic­ca­vā­ra­sadi­saṃ.)

Araṇo abyākato dhammo naaraṇassa naabyākatassa dhammassa āramma­ṇa­pac­ca­yena paccayo. Araṇo abyākato dhammo nasaraṇassa naabyākatassa dhammassa āramma­ṇa­pac­ca­yena paccayo. (2)

Ārammaṇe dve, adhipatiyā anantare samanantare nissaye upanissaye purejāte vippayutte dve … pe … avigate dve.