Paṭṭhānapakaraṇa

Dham­mānu­loma­pac­canīya (3), Duka­tika­paṭṭhā­na­pāḷi (3)

15.74. Saraṇaduka, Saṃ­kiliṭ­ṭhat­tika

Saraṇaṃ saṃ­kiliṭ­ṭha­saṃki­lesikaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo nasaṃ­kiliṭ­ṭha­saṃki­lesiko dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ … pe … avigate ekaṃ.

Araṇaṃ asaṃ­kiliṭ­ṭha­saṃki­lesikaṃ dhammaṃ paccayā naaraṇo naasaṃ­kiliṭ­ṭha­saṃki­lesiko dhammo uppajjati hetupaccayā. Araṇaṃ asaṃ­kiliṭ­ṭha­saṃki­lesikaṃ dhammaṃ paccayā nasaraṇo naasaṃ­kiliṭ­ṭha­saṃki­lesiko dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā dve … pe … vipāke ekaṃ … pe … avigate dve.

Araṇaṃ asaṃ­kiliṭ­ṭha­asaṃ­ki­lesikaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo naasaṃ­kiliṭ­ṭha­asaṃ­ki­lesiko dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ … pe … avigate ekaṃ.