Paṭṭhānapakaraṇa

Dham­mānu­loma­pac­canīya (3), Duka­tika­paṭṭhā­na­pāḷi (3)

15.75. Saraṇaduka, Vitakkattika

Saraṇaṃ savitak­ka­sa­vicāraṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo nasavitak­ka­savi­cāro dhammo uppajjati hetupaccayā … tīṇi.

Araṇaṃ savitak­ka­sa­vicāraṃ dhammaṃ paṭicca naaraṇo nasavitak­ka­savi­cāro dhammo uppajjati hetupaccayā … ekaṃ.

Hetuyā cattāri, ārammaṇe dve … pe … vipāke ekaṃ … pe … avigate cattāri.

Saraṇaṃ avitak­ka­vicāra­mattaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo naa­vitak­ka­vicāra­matto dhammo uppajjati hetupaccayā …. Hetuyā cattāri, ārammaṇe dve … pe … vipāke ekaṃ … pe … avigate cattāri.

Araṇaṃ avitak­ka­a­vicāraṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo naa­vitak­ka­avi­cāro dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ … pe … avigate ekaṃ.