Paṭṭhānapakaraṇa

Dham­mānu­loma­pac­canīya (3), Duka­tika­paṭṭhā­na­pāḷi (3)

15.84. Saraṇaduka, Micchat­ta­niyatat­tika

Saraṇaṃ micchat­ta­niyataṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo namicchat­ta­niyato dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ … pe … avigate ekaṃ.

Araṇaṃ sam­mat­tani­ya­taṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo nasammat­ta­niyato dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ … pe … avigate ekaṃ.

Araṇaṃ aniyataṃ dhammaṃ paccayā naaraṇo naaniyato dhammo uppajjati hetupaccayā. Araṇaṃ aniyataṃ dhammaṃ paccayā nasaraṇo naaniyato dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā dve … pe … avigate dve.