Paṭṭhānapakaraṇa

Dham­mānu­loma­pac­canīya (3), Tika­duka­paṭṭhā­na­pāḷi (4)

16.30. Vitakkattika, Hetuduka

Savitak­ka­sa­vicāraṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca nasavitak­ka­savi­cāro nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā pannarasa … pe … avigate pannarasa.

Savitak­ka­sa­vicāraṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca naa­vitak­ka­vicāra­matto nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā aṭṭhavīsa, ārammaṇe aṭṭhavīsa, adhipatiyā ekūnavīsa … pe … purejāte āsevane ekūnavīsa … pe … avigate aṭṭhavīsa.