Paṭṭhānapakaraṇa

Dham­mānu­loma­pac­canīya (3), Duka­duka­paṭṭhā­na­pāḷi (6)

18.16. Sāsavaduka, Hetuduka

Sāsavaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca naanāsavo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā … ekaṃ.

Anāsavaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca naanāsavo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā … tīṇi. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā cattāri, ārammaṇe dve … pe … avigate cattāri. (Lokiya­du­ka­sadi­saṃ.)