Paṭṭhānapakaraṇa

Dham­mānu­loma­pac­canīya (3), Duka­duka­paṭṭhā­na­pāḷi (6)

18.25. Saraṇaduka, Hetudukādi

Saraṇaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā … tīṇi.

Araṇaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā … ekaṃ. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā cattāri, ārammaṇe dve … pe … vipāke ekaṃ … pe … avigate cattāri.

Saraṇaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca naaraṇo nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā … ekaṃ.

Araṇaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā … ekaṃ. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā dve … pe … vipāke ekaṃ … pe … avigate dve.

Saraṇaṃ sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo nasahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā … ekaṃ.

Araṇaṃ sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo nasahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā … ekaṃ. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā dve, ārammaṇe ekaṃ, adhipatiyā dve … pe … sahajāte cattāri, aññamaññe dve … pe … vipāke ekaṃ … pe … avigate cattāri.

Saraṇaṃ ahetukaṃ dhammaṃ paṭicca naaraṇo naahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā … ekaṃ.

Araṇaṃ ahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo naahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā … ekaṃ. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā dve … pe … purejāte āsevane ekaṃ … pe … vipāke ekaṃ … pe … avigate dve.

Saraṇaṃ hetu­sam­payut­taṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo nahetu­sam­payutto dhammo uppajjati hetupaccayā … ekaṃ. Araṇaṃ hetu­sam­payut­taṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo nahetu­sam­payutto dhammo uppajjati hetupaccayā … ekaṃ. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā dve, ārammaṇe ekaṃ, adhipatiyā dve … pe … sahajāte cattāri, aññamaññe dve … pe … vipāke ekaṃ … pe … avigate cattāri. (Sahetu­ka­du­ka­sadi­saṃ.)

Saraṇaṃ hetuñceva sahetukañca dhammaṃ paṭicca naaraṇo nahetu ceva naahetuko ca dhammo uppajjati hetupaccayā … ekaṃ.

Araṇaṃ hetuñceva sahetukañca dhammaṃ paṭicca nasaraṇo nahetu ceva naahetuko ca dhammo uppajjati hetupaccayā … ekaṃ. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā dve … pe … vipāke ekaṃ … pe … avigate dve.

Saraṇaṃ sahetukañceva na ca hetuṃ dhammaṃ paṭicca naaraṇo naahetuko ceva nana ca hetu dhammo uppajjati hetupaccayā … ekaṃ.

Araṇaṃ sahetukañceva na ca hetuṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo naahetuko ceva nana ca hetu dhammo uppajjati hetupaccayā … ekaṃ. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā dve … pe … vipāke ekaṃ … pe … avigate dve.

Saraṇaṃ hetuñceva hetu­sam­payut­tañca dhammaṃ paṭicca naaraṇo nahetu ceva nahetu­vippa­yutto ca dhammo uppajjati hetupaccayā. (Hetu­sa­hetu­ka­du­ka­sadi­saṃ.)

Saraṇaṃ nahetuṃ sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo nahetu nasahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā … ekaṃ.

Araṇaṃ nahetuṃ sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo nahetu nasahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā … ekaṃ. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā dve, adhipatiyā dve … pe … aññamaññe ekaṃ … pe … vipāke ekaṃ … pe … avigate dve.

Araṇaṃ nahetuṃ ahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo nahetu naahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā ekaṃ … pe … avigate ekaṃ.