Paṭṭhānapakaraṇa

Dham­mānu­loma­pac­canīya (3), Duka­duka­paṭṭhā­na­pāḷi (6)

18.29. Saraṇaduka, ­Dassa­ne­napa­hātab­ba­dukādi

Saraṇaṃ dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo nadassanena pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā ekaṃ, adhipatiyā ekaṃ … pe … avigate ekaṃ.

Araṇaṃ nadassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā naaraṇo nanadassanena pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā ekaṃ … pe … avigate ekaṃ. (Saṃkhittaṃ.)

Araṇaṃ sauttaraṃ dhammaṃ paccayā nasaraṇo nasauttaro dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā ekaṃ … pe … avigate ekaṃ.

Araṇaṃ anuttaraṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo naanuttaro dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ, adhipatiyā ekaṃ … pe … avigate ekaṃ.

(Sahajā­ta­vārampi … pe … pañhāvārampi vitthāretabbaṃ.)

Dham­mānu­loma­pac­canīye duka­duka­paṭṭhā­naṃ niṭṭhitaṃ.

Anu­loma­pac­canī­ya­paṭṭhā­naṃ niṭṭhitaṃ.