Paṭṭhānapakaraṇa

Dhamma­pac­canīyā­nuloma (4), Duka­duka­paṭṭhā­na­pāḷi (6)

24.16. Saraṇaduka, Hetu­sam­payut­ta­duka

Nasaraṇaṃ nahetu­sam­payut­taṃ dhammaṃ paṭicca araṇo hetusampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Naaraṇaṃ nahetu­sam­payut­taṃ dhammaṃ paṭicca saraṇo hetusampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā dve … pe … purejāte āsevane ekaṃ … pe … vipāke ekaṃ … pe … avigate dve.

Nasaraṇaṃ nahetu­vippa­yuttaṃ dhammaṃ paṭicca araṇo hetuvippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Naaraṇaṃ nahetu­vippa­yuttaṃ dhammaṃ paṭicca araṇo hetuvippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā dve, ārammaṇe ekaṃ … pe … sahajāte cattāri … pe … vipāke ekaṃ … pe … avigate cattāri.