Paṭṭhānapakaraṇa

Dhamma­pac­canīyā­nuloma (4), Duka­duka­paṭṭhā­na­pāḷi (6)

24.18. Saraṇaduka, Nahetu­sa­hetu­ka­duka

Nasaraṇaṃ nahetuṃ nasahetukaṃ dhammaṃ paṭicca araṇo nahetu sahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā ekaṃ … pe … avigate ekaṃ.

Nasaraṇaṃ nahetuṃ naahetukaṃ dhammaṃ paṭicca araṇo nahetu ahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā … ekaṃ.

Naaraṇaṃ nahetuṃ naahetukaṃ dhammaṃ paṭicca araṇo nahetu ahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā … ekaṃ. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā dve, adhipatiyā dve … pe … aññamaññe ekaṃ … pe … vipāke ekaṃ … pe … avigate dve.