Paṭṭhānapakaraṇa

Dhammānuloma (1), Duka­tikapaṭṭhā­na­pāḷi (3)

3.7. Oghayoga­goc­chaka, Kusalattika

(Ogha­goc­cha­kampi yoga­goc­cha­kampi āsava­goc­cha­ka­kusalat­ti­ka­sadi­saṃ.)