Paṭṭhānapakaraṇa

Dhammānuloma (1), Tika­duka­paṭṭhā­na­pāḷi (4)

4.4. Kusalattika, Āsava­parāmā­sa­goc­chaka

4.4.1. Kusalattika, Āsavaduka

Hetu

Akusalaṃ āsavaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo āsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā ekaṃ … pe … avigate ekaṃ. (Saṃkhittaṃ.)

(Sahajātavārepi … pe … sam­payut­ta­vārepi pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

Kusalaṃ noāsavaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo noāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. Kusalaṃ noāsavaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato noāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. Kusalaṃ noāsavaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo noāsavo ca abyākato noāsavo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Akusalaṃ noāsavaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo noāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā … tīṇi.

Abyākataṃ noāsavaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato noāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Kusalaṃ noāsavañca abyākataṃ noāsavañca dhammaṃ paṭicca abyākato noāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Akusalaṃ noāsavañca abyākataṃ noāsavañca dhammaṃ paṭicca abyākato noāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Ārammaṇa

Kusalaṃ noāsavaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo noāsavo dhammo uppajjati āramma­ṇa­pac­cayā. (1)

Akusalaṃ noāsavaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo noāsavo dhammo uppajjati āramma­ṇa­pac­cayā. (1)

Abyākataṃ noāsavaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato noāsavo dhammo uppajjati āramma­ṇa­pac­cayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā nava … pe … vipāke ekaṃ … pe … avigate nava. (Saṃkhittaṃ.)

Nahetuyā ekaṃ, naārammaṇe pañca, naadhipatiyā nava … pe … novigate pañca. (Saṃkhittaṃ. Sahajā­ta­vārampi … pe … sam­payut­ta­vārampi paṭic­ca­vā­ra­sadi­saṃ.)

Hetu-ārammaṇa

Kusalo noāsavo dhammo kusalassa noāsavassa dhammassa hetupaccayena paccayo … tīṇi.

Akusalo noāsavo dhammo akusalassa noāsavassa dhammassa hetupaccayena paccayo … tīṇi.

Abyākato noāsavo dhammo abyākatassa noāsavassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Kusalo noāsavo dhammo kusalassa noāsavassa dhammassa āramma­ṇa­pac­ca­yena paccayo. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā satta, ārammaṇe nava, adhipatiyā dasa … pe … avigate terasa. (Saṃkhittaṃ. Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

4.4.2. Kusalattika, Sāsavaduka

4.4.2.1. Sāsavapada

Hetu

Kusalaṃ sāsavaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo sāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā … tīṇi.

Akusalaṃ sāsavaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo sāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā … tīṇi.

Abyākataṃ sāsavaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato sāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Kusalaṃ sāsavañca abyākataṃ sāsavañca dhammaṃ paṭicca abyākato sāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Akusalaṃ sāsavañca abyākataṃ sāsavañca dhammaṃ paṭicca abyākato sāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava, ārammaṇe tīṇi … pe … avigate nava. (Saṃkhittaṃ.)

Nahetuyā dve, naārammaṇe pañca, naadhipatiyā nava … pe … novigate pañca. (Saṃkhittaṃ.)

(Sahajā­ta­vārampi … pe … sam­payut­ta­vārampi paṭic­ca­vā­ra­sadi­saṃ.)

Kusalo sāsavo dhammo kusalassa sāsavassa dhammassa hetupaccayena paccayo … tīṇi.

Akusalo sāsavo dhammo akusalassa sāsavassa dhammassa hetupaccayena paccayo … tīṇi.

Abyākato sāsavo dhammo abyākatassa sāsavassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā satta, ārammaṇe nava … pe … avigate terasa. (Saṃkhittaṃ.)

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

4.4.2.2. Anāsavapada

Hetu

Kusalaṃ anāsavaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo anāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Abyākataṃ anāsavaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato anāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā dve … pe … āsevane ekaṃ … pe … vipāke ekaṃ … pe … avigate dve. (Saṃkhittaṃ.)

(Sahajā­ta­vārampi … pe … sam­payut­ta­vārampi paṭic­ca­vā­ra­sadi­saṃ.)

Hetu-ārammaṇādi

Kusalo anāsavo dhammo kusalassa anāsavassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Abyākato anāsavo dhammo abyākatassa anāsavassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Abyākato anāsavo dhammo abyākatassa anāsavassa dhammassa āramma­ṇa­pac­ca­yena paccayo. Abyākato anāsavo dhammo kusalassa anāsavassa dhammassa āramma­ṇa­pac­ca­yena paccayo. (2)

Kusalo anāsavo dhammo kusalassa anāsavassa dhammassa adhipa­ti­pac­ca­yena paccayo. (1)

Abyākato anāsavo dhammo abyākatassa anāsavassa dhammassa adhipa­ti­pac­ca­yena paccayo. Abyākato anāsavo dhammo kusalassa anāsavassa dhammassa adhipa­ti­pac­ca­yena paccayo. (2)

Kusalo anāsavo dhammo abyākatassa anāsavassa dhammassa ananta­ra­pac­ca­yena paccayo. (1)

Abyākato anāsavo dhammo abyākatassa anāsavassa dhammassa ananta­ra­pac­ca­yena paccayo. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā dve, ārammaṇe dve, adhipatiyā tīṇi, anantare dve, samanantare dve, sahajāte dve, aññamaññe dve, nissaye dve, upanissaye cattāri … pe … kamme tīṇi, vipāke ekaṃ … pe … avigate dve. (Saṃkhittaṃ. Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

4.4.3. Kusalattika, Pañhāvāra

Hetu

Akusalaṃ āsava­sam­payut­taṃ dhammaṃ paṭicca akusalo āsava­sam­payutto dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ … pe … avigate ekaṃ. (Saṃkhittaṃ.)

(Sahajātavārepi … pe … sam­payut­ta­vārepi pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

Kusalaṃ āsava­vippa­yuttaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo āsava­vippa­yutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Kusalaṃ āsava­vippa­yuttaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato āsava­vippa­yutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Kusalaṃ āsava­vippa­yuttaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo āsava­vippa­yutto ca abyākato āsava­vippa­yutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Akusalaṃ āsava­vippa­yuttaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato āsava­vippa­yutto dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Abyākataṃ āsava­vippa­yuttaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato āsava­vippa­yutto dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Kusalaṃ āsava­vippa­yuttañca abyākataṃ āsava­vippa­yuttañca dhammaṃ paṭicca abyākato āsava­vippa­yutto dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Akusalaṃ āsava­vippa­yuttañca abyākataṃ āsava­vippa­yuttañca dhammaṃ paṭicca abyākato āsava­vippa­yutto dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā satta, ārammaṇe dve, adhipatiyā satta … pe … vipāke ekaṃ … pe … avigate satta. (Saṃkhittaṃ.)

(Sahajā­ta­vārampi … pe … sam­payut­ta­vārampi paṭic­ca­vā­ra­sadi­saṃ.)

Kusalo āsava­vippa­yutto dhammo kusalassa āsava­vippa­yuttassa dhammassa hetupaccayena paccayo … tīṇi.

Akusalo āsava­vippa­yutto dhammo abyākatassa āsava­vippa­yuttassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Abyākato āsava­vippa­yutto dhammo abyākatassa āsava­vippa­yuttassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā pañca, ārammaṇe nava, adhipatiyā pañca, anantare … pe … sahajāte satta, aññamaññe dve, nissaye dasa, upanissaye nava, purejāte pacchājāte āsevane tīṇi, kamme cattāri, vipāke ekaṃ, āhāre indriye jhāne magge cattāri, sampayutte dve, vippayutte pañca … pe … avigate dasa. (Saṃkhittaṃ.)

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

4.4.4. Kusalattika, Pañhāvāra

Hetu

Akusalaṃ āsavañceva sāsavañca dhammaṃ paṭicca akusalo āsavo ceva sāsavo ca dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ … pe … avigate ekaṃ. (Saṃkhittaṃ.)

(Sahajātavārepi … pe … sam­payut­ta­vārepi pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

Kusalaṃ sāsavañceva no ca āsavaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo sāsavo ceva no ca āsavo dhammo uppajjati hetupaccayā … tīṇi.

Akusalaṃ sāsavañceva no ca āsavaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo sāsavo ceva no ca āsavo dhammo uppajjati hetupaccayā … tīṇi.

Abyākataṃ sāsavañceva no ca āsavaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato sāsavo ceva no ca āsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Kusalaṃ sāsavañceva no ca āsavañca abyākataṃ sāsavañceva no ca āsavañca dhammaṃ paṭicca abyākato sāsavo ceva no ca āsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Akusalaṃ sāsavañceva no ca āsavañca abyākataṃ sāsavañceva no ca āsavañca dhammaṃ paṭicca abyākato sāsavo ceva no ca āsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā nava … pe … vipāke ekaṃ … pe … avigate nava. (Saṃkhittaṃ.)

(Sahajā­ta­vārampi … pe … sam­payut­ta­vārampi paṭic­ca­vā­ra­sadi­saṃ.)

Kusalo sāsavo ceva no ca āsavo dhammo kusalassa sāsavassa ceva no ca āsavassa dhammassa hetupaccayena paccayo … tīṇi.

Akusalo sāsavo ceva no ca āsavo dhammo akusalassa sāsavassa ceva no ca āsavassa dhammassa hetupaccayena paccayo … tīṇi.

Abyākato sāsavo ceva no ca āsavo dhammo abyākatassa sāsavassa ceva no ca āsavassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā satta, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava … pe … avigate terasa. (Saṃkhittaṃ. Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

4.4.5. Kusalattika, Āsava­āsava­sam­payut­ta­duka

Paccayacatukka

Akusalaṃ āsavañceva āsava­sam­payut­tañca dhammaṃ paṭicca akusalo āsavo ceva āsava­sam­payutto ca dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ … pe … avigate ekaṃ. (Saṃkhittaṃ.)

(Sahajātavārepi … pe … sam­payut­ta­vārepi pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

Akusalaṃ āsava­sam­payut­tañ­ceva no ca āsavaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo āsava­sam­payutto ceva no ca āsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā ekaṃ, ārammaṇe ekaṃ … pe … avigate ekaṃ. (Saṃkhittaṃ.)

(Sahajātavārepi … pe … sam­payut­ta­vārepi pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.)

Kusalaṃ āsava­vippa­yuttaṃ sāsavaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo āsava­vippa­yutto sāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā … tīṇi.

Akusalaṃ āsava­vippa­yuttaṃ sāsavaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato āsava­vippa­yutto sāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Abyākataṃ āsava­vippa­yuttaṃ sāsavaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato āsava­vippa­yutto sāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Kusalaṃ āsava­vippa­yuttaṃ sāsavañca abyākataṃ āsava­vippa­yuttaṃ sāsavañca dhammaṃ paṭicca abyākato āsava­vippa­yutto sāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Akusalaṃ āsava­vippa­yuttaṃ sāsavañca abyākataṃ āsava­vippa­yuttaṃ sāsavañca dhammaṃ paṭicca abyākato āsava­vippa­yutto sāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā satta, ārammaṇe dve … pe … vipāke ekaṃ … pe … avigate satta. (Saṃkhittaṃ.)

(Sahajā­ta­vārampi … pe … sam­payut­ta­vārampi paṭic­ca­vā­ra­sadi­saṃ.)

Kusalo āsava­vippa­yutto sāsavo dhammo kusalassa āsava­vippa­yuttassa sāsavassa dhammassa hetupaccayena paccayo … tīṇi.

Akusalo āsava­vippa­yutto sāsavo dhammo abyākatassa āsava­vippa­yuttassa sāsavassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Abyākato āsava­vippa­yutto sāsavo dhammo abyākatassa āsava­vippa­yuttassa sāsavassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā pañca, ārammaṇe nava, adhipatiyā cattāri, anantare … pe … sahajāte satta, aññamaññe dve, nissaye dasa, upanissaye nava, purejāte pacchājāte āsevane tīṇi, kamme cattāri, vipāke ekaṃ, āhāre … pe … magge cattāri, sampayutte dve, vippayutte pañca … pe … avigate dasa. (Saṃkhittaṃ. Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

4.4.6. Kusalattika, Pañhāvāra

Hetu

Kusalaṃ āsava­vippa­yuttaṃ anāsavaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo āsava­vippa­yutto anāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Abyākataṃ āsava­vippa­yuttaṃ anāsavaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato āsava­vippa­yutto anāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā dve, ārammaṇe dve … pe … āsevane ekaṃ … pe … vipāke ekaṃ … pe … avigate dve. (Saṃkhittaṃ.)

(Sahajā­ta­vārampi … pe … sam­payut­ta­vārampi paṭic­ca­vā­ra­sadi­saṃ.)

Hetu-ārammaṇādi

Kusalo āsava­vippa­yutto anāsavo dhammo kusalassa āsava­vippa­yuttassa anāsavassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Abyākato āsava­vippa­yutto anāsavo dhammo abyākatassa āsava­vippa­yuttassa anāsavassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)

Abyākato āsava­vippa­yutto anāsavo dhammo abyākatassa āsava­vippa­yuttassa anāsavassa dhammassa āramma­ṇa­pac­ca­yena paccayo. (1)

Abyākato āsava­vippa­yutto anāsavo dhammo kusalassa āsava­vippa­yuttassa anāsavassa dhammassa āramma­ṇa­pac­ca­yena paccayo. (1)

Kusalo āsava­vippa­yutto anāsavo dhammo kusalassa āsava­vippa­yuttassa anāsavassa dhammassa adhipa­ti­pac­ca­yena paccayo. (1)

Abyākato āsava­vippa­yutto anāsavo dhammo abyākatassa āsava­vippa­yuttassa anāsavassa dhammassa adhipa­ti­pac­ca­yena paccayo. (1)

Abyākato āsava­vippa­yutto anāsavo dhammo kusalassa āsava­vippa­yuttassa anāsavassa dhammassa adhipa­ti­pac­ca­yena paccayo. (1)

Kusalo āsava­vippa­yutto anāsavo dhammo abyākatassa āsava­vippa­yuttassa anāsavassa dhammassa ananta­ra­pac­ca­yena paccayo. (1)

Abyākato āsava­vippa­yutto anāsavo dhammo abyākatassa āsava­vippa­yuttassa anāsavassa dhammassa ananta­ra­pac­ca­yena paccayo. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā dve, ārammaṇe dve, adhipatiyā tīṇi, anantare dve, samanantare dve, sahajāte dve, aññamaññe dve, nissaye dve, upanissaye cattāri … pe … kamme tīṇi, vipāke ekaṃ, āhāre … pe … sampayutte dve … pe … avigate dve. (Saṃkhittaṃ.)

(Yathā kusalattike pañhāvāraṃ, evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Kusalat­tika­āsava­goc­cha­kaṃ niṭṭhitaṃ.

4.4.7. Kusalattika, Sañño­jana­dukādi

Akusalaṃ saññojanaṃ dhammaṃ paṭicca … pe … akusalaṃ ganthaṃ … oghaṃ … yogaṃ … nīvaraṇaṃ ….

Kusalaṃ noparāmāsaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo noparāmāso dhammo uppajjati hetupaccayā. (Āsava­goc­cha­ka­sadisaṃ.) Diṭṭhiṃ paṭicca diṭṭhi na uppajjati.

Kusalattike cha gocchakaṃ niṭṭhitaṃ.