Paṭṭhānapakaraṇa

Dhamma­pac­canīya (2), Duka­paṭṭhā­na­pāḷi (2)

8.16. Āsava­sam­payut­ta­duka

Naāsa­va­sam­payut­taṃ dhammaṃ paṭicca naāsava­sam­payutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Naāsa­va­sam­payut­taṃ dhammaṃ paṭicca naāsava­vippa­yutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Naāsa­va­sam­payut­taṃ dhammaṃ paṭicca naāsava­sam­payutto ca naāsava­vippa­yutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Naāsa­va­vippa­yuttaṃ dhammaṃ paṭicca naāsava­vippa­yutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Naāsa­va­vippa­yuttaṃ dhammaṃ paṭicca naāsava­sam­payutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Naāsa­va­vippa­yuttaṃ dhammaṃ paṭicca naāsava­sam­payutto ca naāsava­vippa­yutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Naāsa­va­sam­payut­tañca naāsa­va­vippa­yuttañca dhammaṃ paṭicca naāsava­sam­payutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Naāsa­va­sam­payut­tañca naāsa­va­vippa­yuttañca dhammaṃ paṭicca naāsava­vippa­yutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Naāsa­va­sam­payut­tañca naāsa­va­vippa­yuttañca dhammaṃ paṭicca naāsava­sam­payutto ca naāsava­vippa­yutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava, ārammaṇe cha … pe … vipāke ekaṃ … pe … avigate nava. (Sabbattha vitthāro.)