Paṭṭhānapakaraṇa

Dhamma­pac­canīya (2), Duka­paṭṭhā­na­pāḷi (2)

8.28. Gantha­sam­payut­ta­duka

Nagan­tha­sam­payut­taṃ dhammaṃ paṭicca nagantha­sam­payutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Nagan­tha­sam­payut­taṃ dhammaṃ paṭicca nagantha­vippa­yutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Nagan­tha­sam­payut­taṃ dhammaṃ paṭicca nagantha­sam­payutto ca nagantha­vippa­yutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Nagan­tha­vippa­yuttaṃ dhammaṃ paṭicca nagantha­vippa­yutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Nagan­tha­vippa­yuttaṃ dhammaṃ paṭicca nagantha­sam­payutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Nagan­tha­vippa­yuttaṃ dhammaṃ paṭicca nagantha­sam­payutto ca nagantha­vippa­yutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Nagan­tha­sam­payut­tañca nagan­tha­vippa­yuttañca dhammaṃ paṭicca nagantha­sam­payutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Nagan­tha­sam­payut­tañca nagan­tha­vippa­yuttañca dhammaṃ paṭicca nagantha­vippa­yutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Nagan­tha­sam­payut­tañca nagan­tha­vippa­yuttañca dhammaṃ paṭicca nagantha­sam­payutto ca nagantha­vippa­yutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava, ārammaṇe cha, adhipatiyā nava … pe … vipāke ekaṃ … pe … avigate nava. (Sabbattha vitthāro.)