Paṭṭhānapakaraṇa

Dhamma­pac­canīya (2), Duka­paṭṭhā­na­pāḷi (2)

8.29. Gantha­gan­thani­ya­duka

Naganthañceva naagan­thani­yañca dhammaṃ paṭicca nagantho ceva naaganthaniyo ca dhammo uppajjati hetupaccayā. Naganthañceva naagan­thani­yañca dhammaṃ paṭicca naaganthaniyo ceva nano ca gantho dhammo uppajjati hetupaccayā. Naganthañceva naagan­thani­yañca dhammaṃ paṭicca nagantho ceva naaganthaniyo ca naaganthaniyo ceva nano ca gantho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Naagan­thani­yañ­ceva nano ca ganthaṃ dhammaṃ paṭicca naaganthaniyo ceva nanogantho ca dhammo uppajjati hetupaccayā. Naagan­thani­yañ­ceva nano ca ganthaṃ dhammaṃ paṭicca nagantho ceva naaganthaniyo ca dhammo uppajjati hetupaccayā. Naagan­thani­yañ­ceva nano ca ganthaṃ dhammaṃ paṭicca nagantho ceva naaganthaniyo ca naaganthaniyo ceva nano ca gantho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Naganthañceva naagan­thani­yañca naagan­thani­yañ­ceva nano ca ganthañca dhammaṃ paṭicca nagantho ceva naaganthaniyo ca dhammo uppajjati hetupaccayā … tīṇi. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava … pe … vipāke ekaṃ … pe … avigate nava. (Sabbattha vitthāro.)