Paṭṭhānapakaraṇa

Dhamma­pac­canīya (2), Duka­paṭṭhā­na­pāḷi (2)

8.30. Gantha­gantha­sam­payut­ta­duka

Naganthañceva nagan­tha­vippa­yuttañca dhammaṃ paṭicca nagantho ceva nagantha­vippa­yutto ca dhammo uppajjati hetupaccayā. Naganthañceva nagan­tha­vippa­yuttañca dhammaṃ paṭicca nagantha­vippa­yutto ceva nano ca gantho dhammo uppajjati hetupaccayā. Naganthañceva nagan­tha­vippa­yuttañca dhammaṃ paṭicca nagantho ceva nagantha­vippa­yutto ca nagantha­vippa­yutto ceva nano ca gantho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Nagan­tha­vippa­yuttañ­ceva nano ca ganthaṃ dhammaṃ paṭicca nagantha­vippa­yutto ceva nano ca gantho dhammo uppajjati hetupaccayā. Nagan­tha­vippa­yuttañ­ceva nano ca ganthaṃ dhammaṃ paṭicca nagantho ceva nagantha­vippa­yutto ca dhammo uppajjati hetupaccayā. Nagan­tha­vippa­yuttañ­ceva nano ca ganthaṃ dhammaṃ paṭicca nagantho ceva nagantha­vippa­yutto ca nagantha­vippa­yutto ceva nano ca gantho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Naganthañceva nagan­tha­vippa­yuttañca nagan­tha­vippa­yuttañ­ceva nano ca ganthañca dhammaṃ paṭicca nagantho ceva nagantha­vippa­yutto ca dhammo uppajjati hetupaccayā. Naganthañceva nagan­tha­vippa­yuttañca nagan­tha­vippa­yuttañ­ceva nano ca ganthañca dhammaṃ paṭicca nagantha­vippa­yutto ceva nano ca gantho dhammo uppajjati hetupaccayā. Naganthañceva nagan­tha­vippa­yuttañca nagan­tha­vippa­yuttañ­ceva nano ca ganthañca dhammaṃ paṭicca nagantho ceva nagantha­vippa­yutto ca nagantha­vippa­yutto ceva nano ca gantho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava … pe … avigate nava. (Sabbattha vitthāro.)