Paṭṭhānapakaraṇa

Dhamma­pac­canīya (2), Duka­paṭṭhā­na­pāḷi (2)

8.52. Kilesa­sam­payut­ta­duka

Nakilesa­sam­payut­taṃ dhammaṃ paṭicca nakilesa­sam­payutto dhammo uppajjati hetupaccayā. (1)

Nakilesa­vippa­yuttaṃ dhammaṃ paṭicca nakilesa­vippa­yutto dhammo uppajjati hetupaccayā … tīṇi.

Nakilesa­sam­payut­tañca nakilesa­vippa­yuttañca dhammaṃ paṭicca nakilesa­sam­payutto dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā pañca, ārammaṇe dve … pe … vipāke ekaṃ … pe … avigate pañca. (Sabbattha vitthāro.)