Paṭṭhānapakaraṇa

Dhamma­pac­canīya (2), Duka­paṭṭhā­na­pāḷi (2)

8.8. Saṅkhataduka

Naasaṅkhataṃ dhammaṃ paṭicca naasaṅkhato dhammo uppajjati hetupaccayā.

Hetuyā ekaṃ … pe … avigate ekaṃ. (Sappac­caya­du­ka­sadi­saṃ.)