Paṭṭhānapakaraṇa

Dhamma­pac­canīya (2), Duka­tika­paṭṭhā­na­pāḷi (3)

9.1. Hetuduka, Kusalattika

Hetu

Namo tassa Bhagavato Arahato Sammā­sambud­dhassa.

Nahetuṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā—nahetuṃ akusalaṃ abyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā citta­sa­muṭṭhā­nañca rūpaṃ. Nahetuṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca nanahetuṃ nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā—nahetū akusale abyākate khandhe paṭicca hetū. Nahetuṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nakusalo ca nanahetu nakusalo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Nanahetuṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nanahetuṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nanahetuṃ nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nakusalo ca nanahetu nakusalo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Nahetuṃ nakusalañca nanahetuṃ nakusalañca dhammaṃ paṭicca nahetu nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuṃ nakusalañca nanahetuṃ nakusalañca dhammaṃ paṭicca nanahetu nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuṃ nakusalañca nanahetuṃ nakusalañca dhammaṃ paṭicca nahetu nakusalo ca nanahetu nakusalo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava … pe … avigate nava.

Nahetuyā dve, na ārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā nava … pe … nakamme tīṇi … pe … naāhāre … pe … namagge ekaṃ … pe … novigate tīṇi.

(Sahajātavārepi … pe … sam­payut­ta­vārepi sabbattha vitthāro.)

Hetu-ārammaṇa

Nanahetu nakusalo dhammo nanahetussa nakusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Nanahetu nakusalo dhammo nahetussa nakusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Nanahetu nakusalo dhammo nahetussa nakusalassa ca nanahetussa nakusalassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo. (3)

Nahetu nakusalo dhammo nahetussa nakusalassa dhammassa āramma­ṇa­pac­ca­yena paccayo. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava … pe … upanissaye nava, purejāte pacchājāte tīṇi … pe … kamme tīṇi … pe … āhāre tīṇi … pe … jhāne tīṇi … pe … vippayutte pañca … pe … avigate nava. (Pañhāvāraṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Nahetuṃ naakusalaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā—nahetuṃ kusalaṃ abyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā citta­sa­muṭṭhā­nañca rūpaṃ … pe … dve khandhe … pe … nahetuṃ naakusalaṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā—nahetū kusale abyākate khandhe paṭicca hetū. Nahetuṃ naakusalaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naakusalo ca nanahetu naakusalo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Nanahetuṃ naakusalaṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nanahetuṃ naakusalaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nanahetuṃ naakusalaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naakusalo ca nanahetu naakusalo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Nahetuṃ naakusalañca nanahetuṃ naakusalañca dhammaṃ paṭicca nahetu naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuṃ naakusalañca nanahetuṃ naakusalañca dhammaṃ paṭicca nanahetu naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuṃ naakusalañca nanahetuṃ naakusalañca dhammaṃ paṭicca nahetu naakusalo ca nanahetu naakusalo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava … pe … avigate nava. (Sabbattha nava.)

Nahetuṃ naabyākataṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naabyākato dhammo uppajjati hetupaccayā—kusalākusalaṃ nahetuṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā, tayo khandhe paṭicca eko khandho. Nahetuṃ naabyākataṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu naabyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuṃ naabyākataṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naabyākato ca nanahetu naabyākato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Nanahetuṃ naabyākataṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu naabyākato dhammo uppajjati hetupaccayā … tīṇi.

Nahetuṃ naabyākatañca nanahetuṃ naabyākatañca dhammaṃ paṭicca nahetu naabyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuṃ naabyākatañca nanahetuṃ naabyākatañca dhammaṃ paṭicca nanahetu naabyākato dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuṃ naabyākatañca nanahetuṃ naabyākatañca dhammaṃ paṭicca nahetu naabyākato ca nanahetu naabyākato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava … pe … avigate nava. (Sabbattha nava.)