Paṭṭhānapakaraṇa

Dhamma­pac­canīya (2), Duka­tika­paṭṭhā­na­pāḷi (3)

9.5. Hetuduka, Sani­dassa­nat­tika

Hetu

Nahetuṃ ­nasani­dassa­na­sappa­ṭi­ghaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nasa­ni­dassa­na­sappa­ṭi­gho dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuṃ ­nasani­dassa­na­sappa­ṭi­ghaṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu nasa­ni­dassa­na­sappa­ṭi­gho dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuṃ ­nasani­dassa­na­sappa­ṭi­ghaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nasa­ni­dassa­na­sappa­ṭi­gho ca nanahetu nasa­ni­dassa­na­sappa­ṭi­gho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Nanahetuṃ ­nasani­dassa­na­sappa­ṭi­ghaṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu nasa­ni­dassa­na­sappa­ṭi­gho dhammo uppajjati hetupaccayā. Nanahetuṃ ­nasani­dassa­na­sappa­ṭi­ghaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nasa­ni­dassa­na­sappa­ṭi­gho dhammo uppajjati hetupaccayā. Nanahetuṃ ­nasani­dassa­na­sappa­ṭi­ghaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nasa­ni­dassa­na­sappa­ṭi­gho ca nanahetu nasa­ni­dassa­na­sappa­ṭi­gho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Nahetuṃ ­nasani­dassa­na­sappa­ṭi­ghañca nanahetuṃ ­nasani­dassa­na­sappa­ṭi­ghañca dhammaṃ paṭicca nahetu nasa­ni­dassa­na­sappa­ṭi­gho dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuṃ ­nasani­dassa­na­sappa­ṭi­ghañca nanahetuṃ ­nasani­dassa­na­sappa­ṭi­ghañca dhammaṃ paṭicca nanahetu nasa­ni­dassa­na­sappa­ṭi­gho dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuṃ ­nasani­dassa­na­sappa­ṭi­ghañca nanahetuṃ ­nasani­dassa­na­sappa­ṭi­ghañca dhammaṃ paṭicca nahetu nasa­ni­dassa­na­sappa­ṭi­gho ca nanahetu nasa­ni­dassa­na­sappa­ṭi­gho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava … pe … avigate nava. (Sabbattha nava.)

Nahetuṃ naani­dassa­na­sappa­ṭi­ghaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naa­ni­dassa­na­sappa­ṭi­gho dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuṃ naani­dassa­na­sappa­ṭi­ghaṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu naa­ni­dassa­na­sappa­ṭi­gho dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuṃ naani­dassa­na­sappa­ṭi­ghaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naa­ni­dassa­na­sappa­ṭi­gho ca nanahetu naa­ni­dassa­na­sappa­ṭi­gho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Nanahetuṃ naani­dassa­na­sappa­ṭi­ghaṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu naa­ni­dassa­na­sappa­ṭi­gho dhammo uppajjati hetupaccayā. Nanahetuṃ naani­dassa­na­sappa­ṭi­ghaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naa­ni­dassa­na­sappa­ṭi­gho dhammo uppajjati hetupaccayā. Nanahetuṃ naani­dassa­na­sappa­ṭi­ghaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naa­ni­dassa­na­sappa­ṭi­gho ca nanahetu naa­ni­dassa­na­sappa­ṭi­gho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Nahetuṃ naani­dassa­na­sappa­ṭi­ghañca nanahetuṃ naani­dassa­na­sappa­ṭi­ghañca dhammaṃ paṭicca nahetu naa­ni­dassa­na­sappa­ṭi­gho dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuṃ naani­dassa­na­sappa­ṭi­ghañca nanahetuṃ naani­dassa­na­sappa­ṭi­ghañca dhammaṃ paṭicca nanahetu naa­ni­dassa­na­sappa­ṭi­gho dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuṃ naani­dassa­na­sappa­ṭi­ghañca nanahetuṃ naani­dassa­na­sappa­ṭi­ghañca dhammaṃ paṭicca nahetu naa­ni­dassa­na­sappa­ṭi­gho ca nanahetu naa­ni­dassa­na­sappa­ṭi­gho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava … pe … avigate nava. (Sahajātavārepi … pe … sam­payut­ta­vārepi sabbattha vitthāro.)

Hetu-ārammaṇa

Nanahetu naa­ni­dassa­na­sappa­ṭi­gho dhammo nanahetussa naani­dassa­na­sappa­ṭi­ghassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Nanahetu naa­ni­dassa­na­sappa­ṭi­gho dhammo nahetussa naani­dassa­na­sappa­ṭi­ghassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Nanahetu naa­ni­dassa­na­sappa­ṭi­gho dhammo nahetussa naani­dassa­na­sappa­ṭi­ghassa ca nanahetussa naani­dassa­na­sappa­ṭi­ghassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo. (3)

Nahetu naa­ni­dassa­na­sappa­ṭi­gho dhammo nahetussa naani­dassa­na­sappa­ṭi­ghassa dhammassa āramma­ṇa­pac­ca­yena paccayo. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava … pe … upanissaye nava, purejāte pacchājāte tīṇi, āsevane nava, kamme tīṇi, vipāke nava, āhāre tīṇi, indriye nava, jhāne tīṇi, magge sampayutte nava, vippayutte pañca … pe … avigate nava. (Pañhāvāraṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.)

Nahetuṃ naani­dassa­na­ap­paṭi­ghaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naa­ni­dassa­na­ap­paṭi­gho dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā ekaṃ, adhipatiyā sahajāte aññamaññe nissaye kamme … pe … magge ekaṃ, vippayutte atthiyā avigate ekaṃ. (Sabbattha vitthāro.)