Theravāda Vinaya

Bhik­khu­ni­vibhaṅga

Pācittiyakaṇḍa

Chat­tu­pāha­na­vagga

88. Gan­dhavaṇṇa­ka­sikkhā­pada

Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anātha­piṇḍi­kassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhuniyo gan­dhavaṇṇa­kena nahāyanti. Manussā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti—“kathañhi nāma bhikkhuniyo gan­dhavaṇṇa­kena nahāyissanti, seyyathāpi gihiniyo kāmabhoginiyo”ti.

Assosuṃ kho bhikkhuniyo tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khiyyantānaṃ vipācentānaṃ. Yā tā bhikkhuniyo appicchā … pe … tā ujjhāyanti khiyyanti vipācenti—“kathañhi nāma chabbaggiyā bhikkhuniyo gan­dhavaṇṇa­kena nahāyissantī”ti … pe … “saccaṃ kira, bhikkhave, chabbaggiyā bhikkhuniyo gan­dhavaṇṇa­kena nahāyantī”ti? “Saccaṃ, bhagavā”ti. Vigarahi buddho bhagavā … pe … kathañhi nāma, bhikkhave, chabbaggiyā bhikkhuniyo gan­dhavaṇṇa­kena nahāyissanti. Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya … pe … evañca pana, bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu—

“Yā pana bhikkhunī gan­dhavaṇṇa­kena nahāyeyya, pācittiyan”ti. (88:143)

Yā panāti yā yādisā … pe … bhikkhunīti … pe … ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti.

Gandho nāma yo koci gandho. Vaṇṇakaṃ nāma yaṃ kiñci vaṇṇakaṃ. Nahāyeyyāti nahāyati. Payoge dukkaṭaṃ, nahāna­pari­yosāne āpatti pācittiyassa.

Anāpatti—ābādhappaccayā, ummattikāya, ādikammikāyāti.

Pañca­ma­sikkhā­padaṃ niṭṭhitaṃ.