Theravāda Vinaya

Mahāvibhaṅga

Sekhiyakaṇḍa

Kham­bha­kata­vagga

21. Kham­bha­kata­sikkhā­pada

Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anātha­piṇḍi­kassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū khambhakatā antaraghare gacchanti … pe ….

“Na khambhakato antaraghare gamissāmīti sikkhā karaṇīyā”ti. (21:166)

Na khambhakatena antaraghare gantabbaṃ. Yo anādariyaṃ paṭicca ekato vā ubhato vā khambhaṃ katvā antaraghare gacchati, āpatti dukkaṭassa.

Anāpatti—asañcicca … pe … ādi­kammi­kas­sāti.

Paṭha­ma­sikkhā­padaṃ niṭṭhitaṃ.