Theravāda Vinaya

Mahāvibhaṅga

Sekhiyakaṇḍa

Kham­bha­kata­vagga

23. Oguṇ­ṭhi­ta­sikkhā­pada

Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anātha­piṇḍi­kassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū sasīsaṃ pārupitvā antaraghare gacchanti … pe ….

“Na oguṇṭhito antaraghare gamissāmīti sikkhā karaṇīyā”ti. (23:168)

Na oguṇṭhitena antaraghare gantabbaṃ. Yo anādariyaṃ paṭicca sasīsaṃ pārupitvā antaraghare gacchati, āpatti dukkaṭassa.

Anāpatti—asañcicca … pe … ādi­kammi­kas­sāti.

Tatiya­sikkhā­padaṃ niṭṭhitaṃ.