Theravāda Vinaya

Mahāvibhaṅga

Sekhiyakaṇḍa

Kham­bha­kata­vagga

26. Pal­latthi­ka­sikkhā­pada

Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anātha­piṇḍi­kassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū pallatthikāya antaraghare nisīdanti … pe ….

“Na pallatthikāya antaraghare nisīdissāmīti sikkhā karaṇīyā”ti. (26:171)

Na pallatthikāya antaraghare nisīditabbaṃ. Yo anādariyaṃ paṭicca hattha­pal­latthi­kāya vā dussa­pal­latthi­kāya vā antaraghare nisīdati, āpatti dukkaṭassa.

Anāpatti— asañcicca, assatiyā, ajānantassa, gilānassa, vāsūpagatassa, āpadāsu, ummattakassa, ādi­kammi­kas­sāti.

Chaṭ­ṭha­sikkhā­padaṃ niṭṭhitaṃ.