Theravāda Vinaya

Mahāvibhaṅga

Sekhiyakaṇḍa

Kham­bha­kata­vagga

27. Sakkac­ca­paṭig­gaha­ṇa­sikkhā­pada

Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anātha­piṇḍi­kassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū asakkaccaṃ piṇḍapātaṃ paṭiggaṇhanti chaḍḍetukāmā viya … pe ….

“Sakkaccaṃ piṇḍapātaṃ paṭig­gahes­sāmīti sikkhā karaṇīyā”ti. (27:172)

Sakkaccaṃ piṇḍapāto paṭiggahetabbo. Yo anādariyaṃ paṭicca asakkaccaṃ piṇḍapātaṃ paṭiggaṇhāti chaḍḍetukāmo viya, āpatti dukkaṭassa.

Anāpatti— asañcicca … pe … ādi­kammi­kas­sāti.

Satta­ma­sikkhā­padaṃ niṭṭhitaṃ.