Parivāra

Bhik­khu­vibhaṅga

Dutiyabhāga

4. Saṅgahitavāra

Methunaṃ dhammaṃ paṭi­sevana­pac­cayā āpattiyo sattannaṃ āpattik­khan­dhā­naṃ katihi āpat­tik­khan­dhehi saṅgahitā? Methunaṃ dhammaṃ paṭi­sevana­pac­cayā āpattiyo sattannaṃ āpattik­khan­dhā­naṃ catūhi āpat­tik­khan­dhehi saṅgahitā—siyā pārāji­kā­pat­tik­khan­dhena, siyā thullac­cayā­pat­tik­khan­dhena, siyā pācit­ti­yāpat­tik­khan­dhena, siyā ­dukka­ṭā­pat­tik­khan­dhena … pe …. (1)

Anādariyaṃ paṭicca udake uccāraṃ vā passāvaṃ vā kheḷaṃ vā karaṇapaccayā āpatti sattannaṃ āpattik­khan­dhā­naṃ katihi āpat­tik­khan­dhehi saṅgahitā? Anādariyaṃ paṭicca udake uccāraṃ vā passāvaṃ vā kheḷaṃ vā karaṇapaccayā āpatti sattannaṃ āpattik­khan­dhā­naṃ ekena āpat­tik­khan­dhena saṅgahitā—­dukka­ṭā­pat­tik­khan­dhena. (2)

Saṅgahitavāro niṭṭhito catuttho.