Parivāra

Bhik­khu­vibhaṅga

Paṭhamabhāga

7. Samathavāra

Methunaṃ dhammaṃ paṭisevantassa āpattiyo sattannaṃ samathānaṃ katihi samathehi sammanti? Methunaṃ dhammaṃ paṭisevantassa āpattiyo sattannaṃ samathānaṃ tīhi samathehi sammanti—siyā sam­mukhā­vina­yena ca paṭiñ­ñā­ta­kara­ṇena ca, siyā sam­mukhā­vina­yena ca tiṇa­vatthā­ra­kena ca … pe …. (1)

Anādariyaṃ paṭicca udake uccāraṃ vā passāvaṃ vā kheḷaṃ vā karontassa āpatti sattannaṃ samathānaṃ katihi samathehi sammati? Anādariyaṃ paṭicca udake uccāraṃ vā passāvaṃ vā kheḷaṃ vā karontassa āpatti sattannaṃ samathānaṃ tīhi samathehi sammati—siyā sam­mukhā­vina­yena ca paṭiñ­ñā­ta­kara­ṇena ca, siyā sam­mukhā­vina­yena ca tiṇa­vatthā­ra­kena ca. (2)

Samathavāro niṭṭhito sattamo.