Parivāra

Bhik­khu­ni­vibhaṅga

Paṭhamabhāga

4. Saṅgahavāra

Avassutāya bhikkhuniyā avassutassa purisa­pugga­lassa kāyasaṃsaggaṃ sādiyantiyā āpattiyo sattannaṃ āpattik­khan­dhā­naṃ katihi āpat­tik­khan­dhehi saṅgahitā? Avassutāya bhikkhuniyā avassutassa purisa­pugga­lassa kāyasaṃsaggaṃ sādiyantiyā āpattiyo sattannaṃ āpattik­khan­dhā­naṃ tīhi āpat­tik­khan­dhehi saṅgahitā—siyā pārāji­kā­pat­tik­khan­dhena, siyā thullac­cayā­pat­tik­khan­dhena, siyā ­dukka­ṭā­pat­tik­khan­dhena … pe …. (1)

Dadhiṃ viññāpetvā bhuñjantiyā āpattiyo sattannaṃ āpattik­khan­dhā­naṃ katihi āpat­tik­khan­dhehi saṅgahitā? Dadhiṃ viññāpetvā bhuñjantiyā āpattiyo sattannaṃ āpattik­khan­dhā­naṃ dvīhi āpat­tik­khan­dhehi saṅgahitā—siyā pāṭi­de­sanīyā­pat­tik­khan­dhena, siyā ­dukka­ṭā­pat­tik­khan­dhena. (2)

Saṅgahavāro niṭṭhito catuttho.