Saṃyutta Nikāya 1

2. Nandanavagga

13. Natthi­puttasa­masutta

Sāvatthi­nidānaṃ. Ekamantaṃ ṭhitā kho sā devatā bhagavato santike imaṃ gāthaṃ abhāsi:

“Natthi puttasamaṃ pemaṃ,
natthi gosamitaṃ dhanaṃ;
Natthi sūriyasamā ābhā,
samuddaparamā sarā”ti.

“Natthi attasamaṃ pemaṃ,
natthi dhaññasamaṃ dhanaṃ;
Natthi paññāsamā ābhā,
vuṭṭhi ve paramā sarā”ti.