Saṃyutta Nikāya 1

7. Addhavagga

68. Pihitasutta

“Kenassu pihito loko,
kismiṃ loko patiṭṭhito;
Kenassu uḍḍito loko,
kenassu parivārito”ti.

“Maccunā pihito loko,
dukkhe loko patiṭṭhito;
Taṇhāya uḍḍito loko,
jarāya parivārito”ti.