Saṃyutta Nikāya 12

4. Kaḷāra­khat­tiya­vagga

38. Cetanāsutta

Sāvatthiyaṃ viharati. “ Yañca, bhikkhave, ceteti yañca pakappeti yañca anuseti, ārammaṇametaṃ hoti viññāṇassa ṭhitiyā. Ārammaṇe sati patiṭṭhā viññāṇassa hoti. Tasmiṃ patiṭṭhite viññāṇe virūḷhe āyatiṃ punabbha­vā­bhi­nib­batti hoti. Āyatiṃ punabbha­vā­bhi­nib­bat­tiyā sati āyatiṃ jāti jarāmaraṇaṃ soka­pari­deva­duk­kha­do­manas­supāyāsā sambhavanti. Evametassa kevalassa duk­khak­khan­dhassa samudayo hoti.

No ce, bhikkhave, ceteti no ce pakappeti, atha ce anuseti, ārammaṇametaṃ hoti viññāṇassa ṭhitiyā. Ārammaṇe sati patiṭṭhā viññāṇassa hoti. Tasmiṃ patiṭṭhite viññāṇe virūḷhe āyatiṃ punabbha­vā­bhi­nib­batti hoti. Āyatiṃ punabbha­vā­bhi­nib­bat­tiyā sati āyatiṃ jāti jarāmaraṇaṃ soka­pari­deva­duk­kha­do­manas­supāyāsā sambhavanti. Evametassa kevalassa duk­khak­khan­dhassa samudayo hoti.

Yato ca kho, bhikkhave, no ceva ceteti no ca pakappeti no ca anuseti, ārammaṇametaṃ na hoti viññāṇassa ṭhitiyā. Ārammaṇe asati patiṭṭhā viññāṇassa na hoti. Tadappa­tiṭṭhite viññāṇe avirūḷhe āyatiṃ punabbha­vā­bhi­nib­batti na hoti. Āyatiṃ punabbha­vā­bhi­nib­bat­tiyā asati āyatiṃ jāti jarāmaraṇaṃ soka­pari­deva­duk­kha­do­manas­supāyāsā nirujjhanti. Evametassa kevalassa duk­khak­khan­dhassa nirodho hotī”ti.

Aṭṭhamaṃ.