Saṃyutta Nikāya 22

13. Avijjāvagga

126. Samuda­ya­dhamma­sutta

Sāvatthi­nidānaṃ. Atha kho aññataro bhikkhu yena bhagavā tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā … pe … ekamantaṃ nisinno kho so bhikkhu bhagavantaṃ etadavoca: “‘avijjā, avijjā’ti, bhante, vuccati. Katamā nu kho, bhante, avijjā; kittāvatā ca avijjāgato hotī”ti?

“Idha, bhikkhu, assutavā puthujjano samuda­ya­dhammaṃ rūpaṃ ‘samuda­ya­dhammaṃ rūpan’ti yathābhūtaṃ nappajānāti; vayadhammaṃ rūpaṃ ‘vayadhammaṃ rūpan’ti yathābhūtaṃ nappajānāti; samuda­ya­va­ya­dham­maṃ rūpaṃ ‘samuda­ya­va­ya­dham­maṃ rūpan’ti yathābhūtaṃ nappajānāti. Samuda­ya­dhammaṃ vedanaṃ ‘samudayadhammā vedanā’ti yathābhūtaṃ nappajānāti; vayadhammaṃ vedanaṃ ‘vayadhammā vedanā’ti yathābhūtaṃ nappajānāti; samuda­ya­va­ya­dham­maṃ vedanaṃ ‘samuda­ya­vaya­dhammā vedanā’ti yathābhūtaṃ nappajānāti. Samuda­ya­dhammaṃ saññaṃ … pe … samudayadhamme saṅkhāre ‘samudayadhammā saṅkhārā’ti yathābhūtaṃ nappajānāti; vayadhamme saṅkhāre ‘vayadhammā saṅkhārā’ti yathābhūtaṃ nappajānāti; samuda­ya­vaya­dhamme saṅkhāre ‘samuda­ya­vaya­dhammā saṅkhārā’ti yathābhūtaṃ nappajānāti. Samuda­ya­dhammaṃ viññāṇaṃ ‘samuda­ya­dhammaṃ viññāṇan’ti yathābhūtaṃ nappajānāti; vayadhammaṃ viññāṇaṃ ‘vayadhammaṃ viññāṇan’ti yathābhūtaṃ nappajānāti; samuda­ya­va­ya­dham­maṃ viññāṇaṃ ‘samuda­ya­va­ya­dham­maṃ viññāṇan’ti yathābhūtaṃ nappajānāti. Ayaṃ vuccati, bhikkhu, avijjā; ettāvatā ca avijjāgato hotī”ti.

Evaṃ vutte, so bhikkhu bhagavantaṃ etadavoca: “‘vijjā, vijjā’ti, bhante, vuccati. Katamā nu kho, bhante, vijjā; kittāvatā ca vijjāgato hotī”ti?

“Idha, bhikkhu, sutavā ariyasāvako samuda­ya­dhammaṃ rūpaṃ ‘samuda­ya­dhammaṃ rūpan’ti yathābhūtaṃ pajānāti; vayadhammaṃ rūpaṃ ‘vayadhammaṃ rūpan’ti yathābhūtaṃ pajānāti; samuda­ya­va­ya­dham­maṃ rūpaṃ ‘samuda­ya­va­ya­dham­maṃ rūpan’ti yathābhūtaṃ pajānāti. Samuda­ya­dhammaṃ vedanaṃ ‘samudayadhammā vedanā’ti yathābhūtaṃ pajānāti; vayadhammaṃ vedanaṃ ‘vayadhammā vedanā’ti yathābhūtaṃ pajānāti; samuda­ya­va­ya­dham­maṃ vedanaṃ ‘samuda­ya­vaya­dhammā vedanā’ti yathābhūtaṃ pajānāti. Samuda­ya­dhammaṃ saññaṃ … samudayadhamme saṅkhāre ‘samudayadhammā saṅkhārā’ti yathābhūtaṃ pajānāti; vayadhamme saṅkhāre ‘vayadhammā saṅkhārā’ti yathābhūtaṃ pajānāti; samuda­ya­vaya­dhamme saṅkhāre ‘samuda­ya­vaya­dhammā saṅkhārā’ti yathābhūtaṃ pajānāti. Samuda­ya­dhammaṃ viññāṇaṃ ‘samuda­ya­dhammaṃ viññāṇan’ti yathābhūtaṃ pajānāti; vayadhammaṃ viññāṇaṃ ‘vayadhammaṃ viññāṇan’ti yathābhūtaṃ pajānāti; samuda­ya­va­ya­dham­maṃ viññāṇaṃ ‘samuda­ya­va­ya­dham­maṃ viññāṇan’ti yathābhūtaṃ pajānāti. Ayaṃ vuccati, bhikkhu, vijjā; ettāvatā ca vijjāgato hotī”ti.

Paṭhamaṃ.