Saṃyutta Nikāya 22

14. Kukkuḷavagga

145. Tatiya­anatta­sutta

Sāvatthi­nidānaṃ. “Yo, bhikkhave, anattā; tatra vo chandarāgo pahātabbo. Ko ca, bhikkhave, anattā? Rūpaṃ, bhikkhave, anattā; tatra vo chandarāgo pahātabbo. Vedanā anattā … saññā … saṅkhārā … viññāṇaṃ anattā; tatra vo chandarāgo pahātabbo. Yo, bhikkhave, anattā; tatra vo chandarāgo pahātabbo”ti.

Dasamaṃ.