Saṃyutta Nikāya 35

7. Migajālavagga

68. Samid­dhi­loka­pañhā­sutta

“‘Loko, loko’ti, bhante, vuccati. Kittāvatā nu kho, bhante, loko vā assa lokapaññatti vā”ti? “Yattha kho, samiddhi, atthi cakkhu, atthi rūpā, atthi cakkhuviññāṇaṃ, atthi cak­khu­viñ­ñā­ṇa­viñ­ñā­tabbā dhammā, atthi tattha loko vā lokapaññatti vāti … pe … atthi jivhā … pe … atthi mano, atthi dhammā, atthi manoviññāṇaṃ, atthi mano­viñ­ñā­ṇa­viñ­ñā­tabbā dhammā, atthi tattha loko vā lokapaññatti vā.

Yattha ca kho, samiddhi, natthi cakkhu, natthi rūpā, natthi cakkhuviññāṇaṃ, natthi cak­khu­viñ­ñā­ṇa­viñ­ñā­tabbā dhammā, natthi tattha loko vā lokapaññatti vā … pe … natthi jivhā … pe … natthi mano, natthi dhammā, natthi manoviññāṇaṃ, natthi mano­viñ­ñā­ṇa­viñ­ñā­tabbā dhammā, natthi tattha loko vā lokapaññatti vā”ti.

Chaṭṭhaṃ.