Saṃyutta Nikāya 45

8. Dutiya­ekadham­ma­peyyā­la­vagga

84. Dutiya­kal­yāṇa­mitta­sutta

“Nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi, yena anuppanno vā ariyo aṭṭhaṅgiko maggo uppajjati, uppanno vā ariyo aṭṭhaṅgiko maggo bhāva­nā­pāri­pūriṃ gacchati, yathayidaṃ, bhikkhave, kalyāṇamittatā. Kal­yāṇa­mittas­setaṃ, bhikkhave, bhikkhuno pāṭikaṅkhaṃ—ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvessati, ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahu­līka­ris­sati. Kathañca, bhikkhave, bhikkhu kalyāṇamitto ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti, ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaroti? Idha, bhikkhave, bhikkhu sammādiṭṭhiṃ bhāveti rāga­vina­ya­pari­yosānaṃ dosa­vina­ya­pari­yosānaṃ moha­vina­ya­pari­yosānaṃ … pe … sammāsamādhiṃ bhāveti rāga­vina­ya­pari­yosānaṃ dosa­vina­ya­pari­yosānaṃ moha­vina­ya­pari­yosānaṃ. Evaṃ kho, bhikkhave, bhikkhu kalyāṇamitto ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti, ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarotī”ti.

Paṭhamaṃ.