Saṃyutta Nikāya 46

8. Nirodhavagga

68. Maraṇasutta

“Maraṇasaññā, bhikkhave … pe … dutiyaṃ.