Saṃyutta Nikāya 48

1. Suddhikavagga

7. Dutiya­samaṇab­rāhma­ṇa­sutta

“Ye hi keci, bhikkhave, samaṇā vā brāhmaṇā vā saddhindriyaṃ nappajānanti, sad­dhin­driya­sa­muda­yaṃ nappajānanti, sad­dhindriya­nirodhaṃ nappajānanti, sad­dhindriya­nirodha­gā­miniṃ paṭipadaṃ nappajānanti; vīriyindriyaṃ nappajānanti … pe … satindriyaṃ nappajānanti … pe … samādhindriyaṃ nappajānanti … pe … paññindriyaṃ nappajānanti, ­pañ­ñindriya­sa­muda­yaṃ nappajānanti, pañ­ñindriya­nirodhaṃ nappajānanti, pañ­ñindriya­nirodha­gā­miniṃ paṭipadaṃ nappajānanti, na me te, bhikkhave, samaṇā vā brāhmaṇā vā samaṇesu vā samaṇasammatā brāhmaṇesu vā brāhma­ṇa­sammatā, na ca panete āyasmanto sāmaññatthaṃ vā brahmaññatthaṃ vā diṭṭheva dhamme sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja viharanti.

Ye ca kho keci, bhikkhave, samaṇā vā brāhmaṇā vā saddhindriyaṃ pajānanti, sad­dhin­driya­sa­muda­yaṃ pajānanti, sad­dhindriya­nirodhaṃ pajānanti, sad­dhindriya­nirodha­gā­miniṃ paṭipadaṃ pajānanti; vīriyindriyaṃ pajānanti, ­vīriyin­driya­sa­muda­yaṃ pajānanti, ­vīriyin­driya­nirodhaṃ pajānanti, ­vīriyin­driya­nirodha­gā­miniṃ paṭipadaṃ pajānanti; satindriyaṃ pajānanti … pe … samādhindriyaṃ pajānanti … pe … paññindriyaṃ pajānanti, ­pañ­ñindriya­sa­muda­yaṃ pajānanti, pañ­ñindriya­nirodhaṃ pajānanti, pañ­ñindriya­nirodha­gā­miniṃ paṭipadaṃ pajānanti, te kho me, bhikkhave, samaṇā vā brāhmaṇā vā samaṇesu ceva samaṇasammatā brāhmaṇesu ca brāhma­ṇa­sammatā, te ca panāyasmanto sāmaññatthañca brahmañ­ñat­thañca diṭṭheva dhamme sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja viharantī”ti.

Sattamaṃ.