Saṃyutta Nikāya 55

2. Rājakā­rāma­vagga

11. Sahas­sa­bhik­khu­ni­saṅgha­sutta

Ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati rājakārāme. Atha kho sahas­sa­bhik­khu­ni­saṃgho yena bhagavā tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhāsi. Ekamantaṃ ṭhitā kho tā bhikkhuniyo bhagavā etadavoca:

“Catūhi kho, bhikkhuniyo, dhammehi samannāgato ariyasāvako sotāpanno hoti avini­pāta­dhammo niyato sam­bodhi­parā­yaṇo. Katamehi catūhi? Idha, bhikkhuniyo, ariyasāvako buddhe aveccap­pasā­dena samannāgato hoti—itipi so bhagavā … pe … satthā devamanussānaṃ buddho bhagavāti. Dhamme … pe … saṅghe … pe … ariyakantehi sīlehi samannāgato hoti, akhaṇḍehi … pe … samā­dhi­saṃ­vatta­ni­kehi. Imehi kho, bhikkhuniyo, catūhi dhammehi samannāgato ariyasāvako sotāpanno hoti avini­pāta­dhammo niyato sam­bodhi­parā­yaṇo”ti.

Paṭhamaṃ.