Saṃyutta Nikāya 55

4. ­Puññā­bhi­sanda­vagga

36. Deva­sabhā­ga­tasutta

“Catūhi, bhikkhave, dhammehi samannāgataṃ attamanā devā sabhāgataṃ kathenti. Katamehi catūhi? Idha, bhikkhave, ariyasāvako buddhe aveccap­pasā­dena samannāgato hoti—itipi so bhagavā … pe … satthā devamanussānaṃ buddho bhagavāti. Yā tā devatā buddhe aveccap­pasā­dena samannāgatā ito cutā tatrūpapannā tāsaṃ evaṃ hoti: ‘yathārūpena kho mayaṃ buddhe aveccap­pasā­dena samannāgatā tato cutā idhūpapannā, ariyasāvakopi tathārūpena buddhe aveccap­pasā­dena samannāgato ehīti devānaṃ santike’ti.

Puna caparaṃ, bhikkhave, ariyasāvako dhamme … pe … saṅghe … pe … ariyakantehi sīlehi samannāgato hoti akhaṇḍehi … pe … samā­dhi­saṃ­vatta­ni­kehi. Yā tā devatā ariyakantehi sīlehi samannāgatā ito cutā tatrūpapannā tāsaṃ evaṃ hoti: ‘yathārūpehi kho mayaṃ ariyakantehi sīlehi samannāgatā tato cutā idhūpapannā, ariyasāvakopi tathārūpehi ariyakantehi sīlehi samannāgato ehīti devānaṃ santike’ti. Imehi kho, bhikkhave, catūhi dhammehi samannāgataṃ attamanā devā sabhāgataṃ kathentī”ti.

Chaṭṭhaṃ.