Saṃyutta Nikāya 55

5. Sagātha­ka­puññā­bhi­sanda­vagga

48. Bhaddiyasutta

Kapila­vatthu­nidānaṃ. Ekamantaṃ nisinnaṃ kho bhaddiyaṃ sakkaṃ bhagavā etadavoca: “catūhi kho, bhaddiya, dhammehi samannāgato ariyasāvako sotāpanno hoti avini­pāta­dhammo niyato sam­bodhi­parā­yaṇo.

Katamehi catūhi? Idha, bhaddiya, ariyasāvako buddhe … pe … dhamme … pe … saṅghe … pe … ariyakantehi sīlehi samannāgato hoti akhaṇḍehi … pe … samā­dhi­saṃ­vatta­ni­kehi. Imehi kho, bhaddiya, catūhi dhammehi samannāgato ariyasāvako sotāpanno hoti avini­pāta­dhammo niyato sam­bodhi­parā­yaṇo”ti.

Aṭṭhamaṃ.