10 Indriyayamaka

10.1 Paṇṇat­ti­vāra

10.1.2. Paṇṇat­ti­vāranid­desa

10.1.2.1. Pada­so­dha­na­vāra

10.1.2.1.1 Anuloma

» Cakkhu cak­khun­dri­yanti?

Dibbacakkhu paññācakkhu cakkhu, na cakkhundriyaṃ. Cakkhundriyaṃ cakkhu ceva cak­khun­dri­yañca.

« Cakkhundriyaṃ cakkhūti? Āmantā.

» Sotaṃ sotindriyanti?

Dibbasotaṃ taṇhāsotaṃ sotaṃ, na sotindriyaṃ. Sotindriyaṃ sotañceva sotindriyañca.

« Sotindriyaṃ sotanti? Āmantā.

» Ghānaṃ ghānindriyanti? Āmantā.

« Ghānindriyaṃ ghānanti? Āmantā.

» Jivhā jivhindriyanti? Āmantā.

« Jivhindriyaṃ jivhāti? Āmantā.

» Kāyo kāyindriyanti?

Kāyindriyaṃ ṭhapetvā avaseso kāyo, na kāyindriyaṃ. Kāyindriyaṃ kāyo ceva kāyindriyañca.

« Kāyindriyaṃ kāyoti? Āmantā.

» Mano manindriyanti? Āmantā.

« Manindriyaṃ manoti? Āmantā.

» Itthī itthindriyanti? No.

« Itthindriyaṃ itthīti? No.

» Puriso purisin­driyanti? No.

« Purisindriyaṃ purisoti? No.

» Jīvitaṃ jīvi­tin­driyanti? Āmantā.

« Jīvitindriyaṃ jīvitanti? Āmantā.

» Sukhaṃ sukhindriyanti? Āmantā.

« Sukhindriyaṃ sukhanti? Āmantā.

» Dukkhaṃ duk­khin­dri­yanti? Āmantā.

« Dukkhindriyaṃ dukkhanti? Āmantā.

» Somanassaṃ somanas­sindriyanti? Āmantā.

« Somanas­sindriyaṃ somanassanti? Āmantā.

» Domanassaṃ domanas­sindriyanti? Āmantā.

« Domanas­sindriyaṃ domanassanti? Āmantā.

» Upekkhā upekkhin­dri­yanti?

Upekkhindriyaṃ ṭhapetvā avasesā upekkhā, na upekkhindriyaṃ. Upekkhindriyaṃ upekkhā ceva upekkhin­dri­yañca.

« Upekkhindriyaṃ upekkhāti? Āmantā.

» Saddhā sad­dhindriyanti? Āmantā.

« Saddhindriyaṃ saddhāti? Āmantā.

» Vīriyaṃ ­vīriyin­driyanti? Āmantā.

« Vīriyindriyaṃ vīriyanti? Āmantā.

» Sati satindriyanti? Āmantā.

« Satindriyaṃ satīti? Āmantā.

» Samādhi samā­dhindriyanti? Āmantā.

« Samādhindriyaṃ samādhīti? Āmantā.

» Paññā paññindriyanti? Āmantā.

« Paññindriyaṃ paññāti? Āmantā.

» Anaññātañ­ñassā­mīti anaññātañ­ñassā­mī­tindriyanti? Āmantā.

« Anaññātañ­ñassā­mī­tindriyaṃ anaññātañ­ñassā­mīti? Āmantā.

» Aññaṃ aññindriyanti? Āmantā.

« Aññindriyaṃ aññanti? Āmantā.

» Aññātāvī aññātā­vin­dri­yanti? Āmantā.

« Aññātā­vin­dri­yaṃ aññātāvīti? Āmantā.

10.1.2.1.2. Paccanīka

» Na cakkhu na cak­khun­dri­yanti? Āmantā.

« Na cakkhundriyaṃ na cakkhūti?

Dibbacakkhu paññācakkhu na cakkhundriyaṃ, cakkhu. Cakkhuñca cak­khun­dri­yañca ṭhapetvā avasesā na ceva cakkhu na ca cakkhundriyaṃ.

» Na sotaṃ na sotindriyanti? Āmantā.

« Na sotindriyaṃ na sotanti?

Dibbasotaṃ taṇhāsotaṃ na sotindriyaṃ, sotaṃ. Sotañca sotindriyañca ṭhapetvā avasesā na ceva sotaṃ na ca sotindriyaṃ.

» Na ghānaṃ na ghānindriyanti? Āmantā.

« Na ghānindriyaṃ na ghānanti? Āmantā.

» Na jivhā na jivhindriyanti? Āmantā.

« Na jivhindriyaṃ na jivhāti? Āmantā.

» Na kāyo na kāyindriyanti? Āmantā.

« Na kāyindriyaṃ na kāyoti?

Kāyindriyaṃ ṭhapetvā avaseso na kāyindriyaṃ, kāyo. Kāyañca kāyindriyañca ṭhapetvā avasesā na ceva kāyo na ca kāyindriyaṃ.

» Na mano na manindriyanti? Āmantā.

« Na manindriyaṃ na manoti? Āmantā.

» Na itthī na itthindriyanti?

Itthindriyaṃ na itthī, itthindriyaṃ. Itthiñca itthindriyañca ṭhapetvā avasesā na ceva itthī na ca itthindriyaṃ.

« Na itthindriyaṃ na itthīti?

Itthī na itthindriyaṃ, itthī. Itthiñca itthindriyañca ṭhapetvā avasesā na ceva itthī na ca itthindriyaṃ.

» Na puriso na purisin­driyanti?

Purisindriyaṃ na puriso, purisindriyaṃ. Purisañca purisin­driyañca ṭhapetvā avasesā na ceva puriso na ca purisindriyaṃ.

« Na purisindriyaṃ na purisoti?

Puriso na purisindriyaṃ, puriso. Purisañca purisin­driyañca ṭhapetvā avasesā na ceva puriso na ca purisindriyaṃ.

» Na jīvitaṃ na jīvi­tin­driyanti? Āmantā.

« Na jīvitindriyaṃ na jīvitanti? Āmantā.

» Na sukhaṃ na sukhindriyanti? Āmantā.

« Na sukhindriyaṃ na sukhanti? Āmantā.

» Na dukkhaṃ na duk­khin­dri­yanti? Āmantā.

« Na dukkhindriyaṃ na dukkhanti? Āmantā.

» Na somanassaṃ na somanas­sindriyanti? Āmantā.

« Na somanas­sindriyaṃ na somanassanti? Āmantā.

» Na domanassaṃ na domanas­sindriyanti? Āmantā.

« Na domanas­sindriyaṃ na domanassanti? Āmantā.

» Na upekkhā na upekkhin­dri­yanti? Āmantā.

« Na upekkhindriyaṃ na upekkhāti?

Upekkhindriyaṃ ṭhapetvā avasesā na upekkhindriyaṃ, upekkhā. Upekkhañca upekkhin­dri­yañca ṭhapetvā avasesā na ceva upekkhā na ca upekkhindriyaṃ.

» Na saddhā na sad­dhindriyanti? Āmantā.

« Na saddhindriyaṃ na saddhāti? Āmantā.

» Na vīriyaṃ na ­vīriyin­driyanti? Āmantā.

« Na vīriyindriyaṃ na vīriyanti? Āmantā.

» Na sati na satindriyanti? Āmantā.

« Na satindriyaṃ na satīti? Āmantā.

» Na samādhi na samā­dhindriyanti? Āmantā.

« Na samādhindriyaṃ na samādhīti? Āmantā.

» Na paññā na paññindriyanti? Āmantā.

« Na paññindriyaṃ na paññāti? Āmantā.

» Na anaññātañ­ñassā­mīti na anaññātañ­ñassā­mī­tindriyanti? Āmantā.

« Na anaññātañ­ñassā­mī­tindriyaṃ na anaññātañ­ñassā­mīti? Āmantā.

» Na aññaṃ na aññindriyanti? Āmantā.

« Na aññindriyaṃ na aññanti? Āmantā.

» Na aññātāvī na aññātā­vin­dri­yanti? Āmantā.

« Na aññātā­vin­dri­yaṃ na aññātāvīti? Āmantā.

10.1.2.2. Pada­so­dha­na­mūla­cakka­vāra

10.1.2.2.1. Anuloma

» Cakkhu cak­khun­dri­yanti?

Dibbacakkhu paññācakkhu cakkhu, na cakkhundriyaṃ. Cakkhundriyaṃ cakkhu ceva cak­khun­dri­yañca.

« Indriyā sotindriyanti?

Sotindriyaṃ indriyañceva sotindriyañca. Avasesā indriyā na sotindriyaṃ.

» Cakkhu cak­khun­dri­yanti?

Dibbacakkhu paññācakkhu cakkhu, na cakkhundriyaṃ. Cakkhundriyaṃ cakkhu ceva cak­khun­dri­yañca.

« Indriyā ghānindriyanti?

Ghānindriyaṃ indriyañceva ghānindriyañca. Avasesā indriyā na ghānindriyaṃ.

» Cakkhu cak­khun­dri­yanti?

Dibbacakkhu paññācakkhu cakkhu, na cakkhundriyaṃ. Cakkhundriyaṃ cakkhu ceva cak­khun­dri­yañca.

« Indriyā jivhindriyanti?

Jivhindriyaṃ indriyañceva jivhindriyañca. Avasesā indriyā na jivhindriyaṃ.

» Cakkhu cak­khun­dri­yanti?

Dibbacakkhu paññācakkhu cakkhu, na cakkhundriyaṃ. Cakkhundriyaṃ cakkhu ceva cak­khun­dri­yañca.

« Indriyā kāyindriyanti?

Kāyindriyaṃ indriyañceva kāyindriyañca. Avasesā indriyā na kāyindriyaṃ.

» Cakkhu cak­khun­dri­yanti?

Dibbacakkhu paññācakkhu cakkhu, na cakkhundriyaṃ. Cakkhundriyaṃ cakkhu ceva cak­khun­dri­yañca.

« Indriyā manindriyanti?

Manindriyaṃ indriyañceva manindriyañca. Avasesā indriyā na manindriyaṃ.

» Cakkhu cak­khun­dri­yanti?

Dibbacakkhu paññācakkhu cakkhu, na cakkhundriyaṃ. Cakkhundriyaṃ cakkhu ceva cak­khun­dri­yañca.

« Indriyā itthindriyanti?

Itthindriyaṃ indriyañceva itthindriyañca. Avasesā indriyā na itthindriyaṃ.

» Cakkhu cak­khun­dri­yanti?

Dibbacakkhu paññācakkhu cakkhu, na cakkhundriyaṃ. Cakkhundriyaṃ cakkhu ceva cak­khun­dri­yañca.

« Indriyā purisin­driyanti?

Purisindriyaṃ indriyañceva purisin­driyañca. Avasesā indriyā na purisindriyaṃ.

» Cakkhu cak­khun­dri­yanti?

Dibbacakkhu paññācakkhu cakkhu, na cakkhundriyaṃ. Cakkhundriyaṃ cakkhu ceva cak­khun­dri­yañca.

« Indriyā jīvi­tin­driyanti?

Jīvitindriyaṃ indriyañceva jīvi­tin­driyañca. Avasesā indriyā na jīvitindriyaṃ.

» Cakkhu cak­khun­dri­yanti?

Dibbacakkhu paññācakkhu cakkhu, na cakkhundriyaṃ. Cakkhundriyaṃ cakkhu ceva cak­khun­dri­yañca.

« Indriyā sukhindriyanti?

Sukhindriyaṃ indriyañceva sukhindriyañca. Avasesā indriyā na sukhindriyaṃ.

» Cakkhu cak­khun­dri­yanti?

Dibbacakkhu paññācakkhu cakkhu, na cakkhundriyaṃ. Cakkhundriyaṃ cakkhu ceva cak­khun­dri­yañca.

« Indriyā duk­khin­dri­yanti?

Dukkhindriyaṃ indriyañceva duk­khin­dri­yañca. Avasesā indriyā na dukkhindriyaṃ.

» Cakkhu cak­khun­dri­yanti?

Dibbacakkhu paññācakkhu cakkhu, na cakkhundriyaṃ. Cakkhundriyaṃ cakkhu ceva cak­khun­dri­yañca.

« Indriyā somanas­sindriyanti?

Somanas­sindriyaṃ indriyañceva somanas­sindriyañca. Avasesā indriyā na somanas­sindriyaṃ.

» Cakkhu cak­khun­dri­yanti?

Dibbacakkhu paññācakkhu cakkhu, na cakkhundriyaṃ. Cakkhundriyaṃ cakkhu ceva cak­khun­dri­yañca.

« Indriyā domanas­sindriyanti?

Domanas­sindriyaṃ indriyañceva domanas­sindriyañca. Avasesā indriyā na domanas­sindriyaṃ.

» Cakkhu cak­khun­dri­yanti?

Dibbacakkhu paññācakkhu cakkhu, na cakkhundriyaṃ. Cakkhundriyaṃ cakkhu ceva cak­khun­dri­yañca.

« Indriyā upekkhin­dri­yanti?

Upekkhindriyaṃ indriyañceva upekkhin­dri­yañca. Avasesā indriyā na upekkhindriyaṃ.

» Cakkhu cak­khun­dri­yanti?

Dibbacakkhu paññācakkhu cakkhu, na cakkhundriyaṃ. Cakkhundriyaṃ cakkhu ceva cak­khun­dri­yañca.

« Indriyā sad­dhindriyanti?

Saddhindriyaṃ indriyañceva sad­dhindriyañca. Avasesā indriyā na saddhindriyaṃ.

» Cakkhu cak­khun­dri­yanti?

Dibbacakkhu paññācakkhu cakkhu, na cakkhundriyaṃ. Cakkhundriyaṃ cakkhu ceva cak­khun­dri­yañca.

« Indriyā ­vīriyin­driyanti?

Vīriyindriyaṃ indriyañceva ­vīriyin­driyañca. Avasesā indriyā na vīriyindriyaṃ.

» Cakkhu cak­khun­dri­yanti?

Dibbacakkhu paññācakkhu cakkhu, na cakkhundriyaṃ. Cakkhundriyaṃ cakkhu ceva cak­khun­dri­yañca.

« Indriyā satindriyanti?

Satindriyaṃ indriyañceva satindriyañca. Avasesā indriyā na satindriyaṃ.

» Cakkhu cak­khun­dri­yanti?

Dibbacakkhu paññācakkhu cakkhu, na cakkhundriyaṃ. Cakkhundriyaṃ cakkhu ceva cak­khun­dri­yañca.

« Indriyā samā­dhindriyanti?

Samādhindriyaṃ indriyañceva samā­dhindriyañca. Avasesā indriyā na samādhindriyaṃ.

» Cakkhu cak­khun­dri­yanti?

Dibbacakkhu paññācakkhu cakkhu, na cakkhundriyaṃ. Cakkhundriyaṃ cakkhu ceva cak­khun­dri­yañca.

« Indriyā paññindriyanti?

Paññindriyaṃ indriyañceva paññindriyañca. Avasesā indriyā na paññindriyaṃ.

» Cakkhu cak­khun­dri­yanti?

Dibbacakkhu paññācakkhu cakkhu, na cakkhundriyaṃ. Cakkhundriyaṃ cakkhu ceva cak­khun­dri­yañca.

« Indriyā anaññātañ­ñassā­mī­tindriyanti?

Anaññātañ­ñassā­mī­tindriyaṃ indriyañceva anaññātañ­ñassā­mī­tindriyañca. Avasesā indriyā na anaññātañ­ñassā­mī­tindriyaṃ.

» Cakkhu cak­khun­dri­yanti?

Dibbacakkhu paññācakkhu cakkhu, na cakkhundriyaṃ. Cakkhundriyaṃ cakkhu ceva cak­khun­dri­yañca.

« Indriyā aññindriyanti?

Aññindriyaṃ indriyañceva aññindriyañca. Avasesā indriyā na aññindriyaṃ.

» Cakkhu cak­khun­dri­yanti?

Dibbacakkhu paññācakkhu cakkhu, na cakkhundriyaṃ. Cakkhundriyaṃ cakkhu ceva cak­khun­dri­yañca.

« Indriyā aññātā­vin­dri­yanti?

Aññātā­vin­dri­yaṃ indriyañceva aññātā­vin­dri­yañca. Avasesā indriyā na aññātā­vin­dri­yaṃ.

» Sotaṃ sotindriyanti?

Dibbasotaṃ taṇhāsotaṃ sotaṃ, na sotindriyaṃ. Sotindriyaṃ sotañceva sotindriyañca.

« Indriyā cak­khun­dri­yanti?

Cakkhundriyaṃ indriyañceva cak­khun­dri­yañca. Avasesā indriyā na cakkhundriyaṃ … pe ….

» Sotaṃ sotindriyanti?

Dibbasotaṃ taṇhāsotaṃ sotaṃ, na sotindriyaṃ. Sotindriyaṃ sotañceva sotindriyañca.

« Indriyā aññātā­vin­dri­yanti?

Aññātā­vin­dri­yaṃ indriyañceva aññātā­vin­dri­yañca. Avasesā indriyā na aññātā­vin­dri­yaṃ.

» Ghānaṃ ghānindriyanti? Āmantā.

« Indriyā cak­khun­dri­yanti?

Cakkhundriyaṃ indriyañceva cak­khun­dri­yañca. Avasesā indriyā na cakkhundriyaṃ … pe ….

» Ghānaṃ ghānindriyanti? Āmantā.

« Indriyā aññātā­vin­dri­yanti? Aññātā­vin­dri­yaṃ indriyañceva aññātā­vin­dri­yañca. Avasesā indriyā na aññātā­vin­dri­yaṃ.

» Jivhā jivhindriyanti? Āmantā.

« Indriyā cak­khun­dri­yanti?

Cakkhundriyaṃ indriyañceva cak­khun­dri­yañca. Avasesā indriyā na cakkhundriyaṃ … pe ….

» Jivhā jivhindriyanti? Āmantā.

« Indriyā aññātā­vin­dri­yanti?

Aññātā­vin­dri­yaṃ indriyañceva aññātā­vin­dri­yañca. Avasesā indriyā na aññātā­vin­dri­yaṃ.

» Kāyo kāyindriyanti?

Kāyindriyaṃ ṭhapetvā avaseso kāyo na kāyindriyaṃ. Kāyindriyaṃ kāyo ceva kāyindriyañca.

« Indriyā cak­khun­dri­yanti?

Cakkhundriyaṃ indriyañceva cak­khun­dri­yañca. Avasesā indriyā na cakkhundriyaṃ … pe ….

» Kāyo kāyindriyanti?

Kāyindriyaṃ ṭhapetvā avaseso kāyo, na kāyindriyaṃ. Kāyindriyaṃ kāyo ceva kāyindriyañca.

« Indriyā aññātā­vin­dri­yanti?

Aññātā­vin­dri­yaṃ indriyañceva aññātā­vin­dri­yañca. Avasesā indriyā na aññātā­vin­dri­yaṃ.

» Mano manindriyanti? Āmantā.

« Indriyā cak­khun­dri­yanti?

Cakkhundriyaṃ indriyañceva cak­khun­dri­yañca. Avasesā indriyā na cakkhundriyaṃ … pe ….

» Mano manindriyanti? Āmantā.

« Indriyā aññātā­vin­dri­yanti?

Aññātā­vin­dri­yaṃ indriyañceva aññātā­vin­dri­yañca. Avasesā indriyā na aññātā­vin­dri­yaṃ.

» Itthī itthindriyanti? No.

« Indriyā cak­khun­dri­yanti?

Cakkhundriyaṃ indriyañceva cak­khun­dri­yañca. Avasesā indriyā na cakkhundriyaṃ … pe ….

» Itthī itthindriyanti? No.

« Indriyā aññātā­vin­dri­yanti?

Aññātā­vin­dri­yaṃ indriyañceva aññātā­vin­dri­yañca. Avasesā indriyā na aññātā­vin­dri­yaṃ.

» Puriso purisin­driyanti? No.

« Indriyā cak­khun­dri­yanti?

Cakkhundriyaṃ indriyañceva cak­khun­dri­yañca. Avasesā indriyā na cakkhundriyaṃ … pe ….

» Puriso purisin­driyanti? No.

« Indriyā aññātā­vin­dri­yanti?

Aññātā­vin­dri­yaṃ indriyañceva aññātā­vin­dri­yañca. Avasesā indriyā na aññātā­vin­dri­yaṃ.

» Jīvitaṃ jīvi­tin­driyanti? Āmantā.

« Indriyā cak­khun­dri­yanti?

Cakkhundriyaṃ indriyañceva cak­khun­dri­yañca. Avasesā indriyā na cakkhundriyaṃ … pe ….

» Jīvitaṃ jīvi­tin­driyanti? Āmantā.

« Indriyā aññātā­vin­dri­yanti?

Aññātā­vin­dri­yaṃ indriyañceva aññātā­vin­dri­yañca. Avasesā indriyā na aññātā­vin­dri­yaṃ.

» Sukhaṃ sukhindriyanti? Āmantā … pe ….

» Dukkhaṃ duk­khin­dri­yanti? Āmantā … pe ….

» Somanassaṃ somanas­sindriyanti? Āmantā … pe ….

» Domanassaṃ domanas­sindriyanti? Āmantā … pe ….

» Upekkhā upekkhin­dri­yanti?

Upekkhindriyaṃ ṭhapetvā avasesā upekkhā, na upekkhindriyaṃ. Upekkhindriyaṃ upekkhā ceva upekkhin­dri­yañca.

« Indriyā cak­khun­dri­yanti?

Cakkhundriyaṃ indriyañceva cak­khun­dri­yañca. Avasesā indriyā na cakkhundriyaṃ … pe ….

» Upekkhā upekkhin­dri­yanti?

Upekkhindriyaṃ ṭhapetvā avasesā upekkhā, na upekkhindriyaṃ. Upekkhindriyaṃ upekkhā ceva upekkhin­dri­yañca.

« Indriyā aññātā­vin­dri­yanti?

Aññātā­vin­dri­yaṃ indriyañceva aññātā­vin­dri­yañca. Avasesā indriyā na aññātā­vin­dri­yaṃ.

» Saddhā sad­dhindriyanti? Āmantā … pe ….

» Vīriyaṃ ­vīriyin­driyanti? Āmantā … pe ….

» Sati satindriyanti? Āmantā … pe ….

» Samādhi samā­dhindriyanti? Āmantā … pe ….

» Paññā paññindriyanti? Āmantā … pe ….

» Anaññātañ­ñassā­mīti anaññātañ­ñassā­mī­tindriyanti? Āmantā … pe ….

» Aññaṃ aññindriyanti? Āmantā … pe ….

» Aññātāvī aññātā­vin­dri­yanti? Āmantā.

« Indriyā cak­khun­dri­yanti?

Cakkhundriyaṃ indriyañceva cak­khun­dri­yañca. Avasesā indriyā na cakkhundriyaṃ … pe ….

» Aññātāvī aññātā­vin­dri­yanti? Āmantā.

« Indriyā aññindriyanti? Aññindriyaṃ indriyañceva aññindriyañca. Avasesā indriyā na aññindriyaṃ.

10.1.2.2.2. Paccanīka

» Na cakkhu na cak­khun­dri­yanti? Āmantā.

« Na indriyā na sotindriyanti? Āmantā.

» Na cakkhu na cak­khun­dri­yanti? Āmantā.

« Na indriyā na ghānindriyanti? Āmantā.

» Na cakkhu na cak­khun­dri­yanti? Āmantā.

« Na indriyā na jivhindriyanti? Āmantā.

» Na cakkhu na cak­khun­dri­yanti? Āmantā.

« Na indriyā na kāyindriyanti? Āmantā.

» Na cakkhu na cak­khun­dri­yanti? Āmantā.

« Na indriyā na manindriyanti? Āmantā.

» Na cakkhu na cak­khun­dri­yanti? Āmantā.

« Na indriyā na itthindriyanti? Āmantā.

» Na cakkhu na cak­khun­dri­yanti? Āmantā.

« Na indriyā na purisin­driyanti? Āmantā.

» Na cakkhu na cak­khun­dri­yanti? Āmantā.

« Na indriyā na jīvi­tin­driyanti? Āmantā.

» Na cakkhu na cak­khun­dri­yanti? Āmantā.

« Na indriyā na sukhindriyanti? Āmantā.

» Na cakkhu na cak­khun­dri­yanti? Āmantā.

« Na indriyā na duk­khin­dri­yanti? Āmantā.

» Na cakkhu na cak­khun­dri­yanti? Āmantā.

« Na indriyā na somanas­sindriyanti? Āmantā.

» Na cakkhu na cak­khun­dri­yanti? Āmantā.

« Na indriyā na domanas­sindriyanti? Āmantā.

» Na cakkhu na cak­khun­dri­yanti? Āmantā.

« Na indriyā na upekkhin­dri­yanti? Āmantā.

» Na cakkhu na cak­khun­dri­yanti? Āmantā.

« Na indriyā na sad­dhindriyanti? Āmantā.

» Na cakkhu na cak­khun­dri­yanti? Āmantā.

« Na indriyā na ­vīriyin­driyanti? Āmantā.

» Na cakkhu na cak­khun­dri­yanti? Āmantā.

« Na indriyā na satindriyanti? Āmantā.

» Na cakkhu na cak­khun­dri­yanti? Āmantā.

« Na indriyā na samā­dhindriyanti? Āmantā.

» Na cakkhu na cak­khun­dri­yanti? Āmantā.

« Na indriyā na paññindriyanti? Āmantā.

» Na cakkhu na cak­khun­dri­yanti? Āmantā.

« Na indriyā na anaññātañ­ñassā­mī­tindriyanti? Āmantā.

» Na cakkhu na cak­khun­dri­yanti? Āmantā.

« Na indriyā na aññindriyanti? Āmantā.

» Na cakkhu na cak­khun­dri­yanti? Āmantā.

« Na indriyā na aññātā­vin­dri­yanti? Āmantā.

» Na sotaṃ na sotindriyanti? Āmantā.

« Na indriyā na cak­khun­dri­yanti? Āmantā … pe ….

» Na sotaṃ na sotindriyanti? Āmantā.

« Na indriyā na aññātā­vin­dri­yanti? Āmantā.

» Na ghānaṃ na ghānindriyanti? Āmantā.

« Na indriyā na cak­khun­dri­yanti? Āmantā … pe ….

» Na ghānaṃ na ghānindriyanti? Āmantā.

« Na indriyā na aññātā­vin­dri­yanti? Āmantā.

» Na jivhā na jivhindriyanti? Āmantā.

« Na indriyā na cak­khun­dri­yanti? Āmantā … pe ….

» Na jivhā na jivhindriyanti? Āmantā.

« Na indriyā na aññātā­vin­dri­yanti? Āmantā.

» Na kāyo na kāyindriyanti? Āmantā.

« Na indriyā na cak­khun­dri­yanti? Āmantā … pe ….

» Na kāyo na kāyindriyanti? Āmantā.

« Na indriyā na aññātā­vin­dri­yanti? Āmantā.

» Na mano na manindriyanti? Āmantā.

« Na indriyā na cak­khun­dri­yanti? Āmantā … pe ….

» Na mano na manindriyanti? Āmantā.

« Na indriyā na aññātā­vin­dri­yanti? Āmantā.

» Na itthī na itthindriyanti?

Itthindriyaṃ na itthī, itthindriyaṃ. Itthiñca itthindriyañca ṭhapetvā avasesā na ceva itthī na ca itthindriyaṃ.

« Na indriyā na cak­khun­dri­yanti? Āmantā … pe ….

» Na itthī na itthindriyanti?

Itthindriyaṃ na itthī, itthindriyaṃ. Itthiñca itthindriyañca ṭhapetvā avasesā na ceva itthī na ca itthindriyaṃ.

« Na indriyā na aññātā­vin­dri­yanti? Āmantā.

» Na puriso na purisin­driyanti?

Purisindriyaṃ na puriso, purisindriyaṃ. Purisañca purisin­driyañca ṭhapetvā avasesā na ceva puriso na ca purisindriyaṃ.

« Na indriyā na cak­khun­dri­yanti? Āmantā … pe ….

» Na puriso na purisin­driyanti?

Purisindriyaṃ na puriso, purisindriyaṃ. Purisañca purisin­driyañca ṭhapetvā avasesā na ceva puriso na ca purisindriyaṃ.

« Na indriyā na aññātā­vin­dri­yanti? Āmantā.

» Na jīvitaṃ na jīvi­tin­driyanti? Āmantā.

« Na indriyā na cak­khun­dri­yanti? Āmantā … pe ….

» Na jīvitaṃ na jīvi­tin­driyanti? Āmantā.

« Na indriyā na aññātā­vin­dri­yanti? Āmantā.

» Na sukhaṃ na sukhindriyanti? Āmantā.

« Na indriyā na cak­khun­dri­yanti? Āmantā … pe ….

» Na sukhaṃ na sukhindriyanti? Āmantā.

« Na indriyā na aññātā­vin­dri­yanti? Āmantā.

» Na dukkhaṃ na duk­khin­dri­yanti? Āmantā.

« Na indriyā na cak­khun­dri­yanti? Āmantā … pe ….

» Na dukkhaṃ na duk­khin­dri­yanti? Āmantā.

« Na indriyā na aññātā­vin­dri­yanti? Āmantā.

» Na somanassaṃ na somanas­sindriyanti? Āmantā.

« Na indriyā na cak­khun­dri­yanti? Āmantā … pe ….

» Na somanassaṃ na somanas­sindriyanti? Āmantā.

« Na indriyā na aññātā­vin­dri­yanti? Āmantā.

» Na domanassaṃ na domanas­sindriyanti? Āmantā.

« Na indriyā na cak­khun­dri­yanti? Āmantā … pe ….

» Na domanassaṃ na domanas­sindriyanti? Āmantā.

« Na indriyā na aññātā­vin­dri­yanti? Āmantā.

» Na upekkhā na upekkhin­dri­yanti? Āmantā.

« Na indriyā na cak­khun­dri­yanti? Āmantā … pe ….

» Na upekkhā na upekkhin­dri­yanti? Āmantā.

« Na indriyā na aññātā­vin­dri­yanti? Āmantā.

» Na saddhā na sad­dhindriyanti? Āmantā.

« Na indriyā na cak­khun­dri­yanti? Āmantā … pe ….

» Na saddhā na sad­dhindriyanti? Āmantā.

« Na indriyā na aññātā­vin­dri­yanti? Āmantā.

» Na vīriyaṃ na ­vīriyin­driyanti? Āmantā.

« Na indriyā na cak­khun­dri­yanti? Āmantā … pe ….

» Na vīriyaṃ na ­vīriyin­driyanti? Āmantā.

« Na indriyā na aññātā­vin­dri­yanti? Āmantā.

» Na sati na satindriyanti? Āmantā.

« Na indriyā na cak­khun­dri­yanti? Āmantā … pe ….

» Na sati na satindriyanti? Āmantā.

« Na indriyā na aññātā­vin­dri­yanti? Āmantā.

» Na samādhi na samā­dhindriyanti? Āmantā.

« Na indriyā na cak­khun­dri­yanti? Āmantā … pe ….

» Na samādhi na samā­dhindriyanti? Āmantā.

« Na indriyā na aññātā­vin­dri­yanti? Āmantā.

» Na paññā na paññindriyanti? Āmantā.

« Na indriyā na cak­khun­dri­yanti? Āmantā … pe ….

» Na paññā na paññindriyanti? Āmantā.

« Na indriyā na aññātā­vin­dri­yanti? Āmantā.

» Na anaññātañ­ñassā­mīti na anaññātañ­ñassā­mī­tindriyanti? Āmantā.

« Na indriyā na cak­khun­dri­yanti? Āmantā … pe ….

» Na anaññātañ­ñassā­mīti na anaññātañ­ñassā­mī­tindriyanti? Āmantā.

« Na indriyā na aññātā­vin­dri­yanti? Āmantā.

» Na aññaṃ na aññindriyanti? Āmantā.

« Na indriyā na cak­khun­dri­yanti? Āmantā … pe ….

» Na aññaṃ na aññindriyanti? Āmantā.

« Na indriyā na aññātā­vin­dri­yanti? Āmantā.

» Na aññātāvī na aññātā­vin­dri­yanti? Āmantā.

« Na indriyā na cak­khun­dri­yanti? Āmantā … pe ….

» Na aññātāvī na aññātā­vin­dri­yanti? Āmantā.

« Na indriyā na aññindriyanti? Āmantā.

10.1.2.3. Sud­dhindriya­vāra

10.1.2.3.1. Anuloma

» Cakkhu indriyanti? Āmantā.

« Indriyā cak­khun­dri­yanti?

Cakkhundriyaṃ indriyañceva cak­khun­dri­yañca. Avasesā indriyā na cakkhundriyaṃ.

» Sotaṃ indriyanti?

Yaṃ sotaṃ indriyaṃ taṃ sotañceva indriyañca. Avasesaṃ sotaṃ na indriyaṃ.

« Indriyā sotindriyanti?

Sotindriyaṃ indriyañceva sotindriyañca. Avasesā indriyā na sotindriyaṃ.

» Ghānaṃ indriyanti? Āmantā.

« Indriyā ghānindriyanti?

Ghānindriyaṃ indriyañceva ghānindriyañca. Avasesā indriyā na ghānindriyaṃ.

» Jivhā indriyanti? Āmantā.

« Indriyā jivhindriyanti?

Jivhindriyaṃ indriyañceva jivhindriyañca. Avasesā indriyā na jivhindriyaṃ.

» Kāyo indriyanti?

Yo kāyo indriyaṃ so kāyo ceva indriyañca. Avaseso kāyo na indriyā.

« Indriyā kāyindriyanti?

Kāyindriyaṃ indriyañceva kāyindriyañca. Avasesā indriyā na kāyindriyaṃ.

» Mano indriyanti? Āmantā.

« Indriyā manindriyanti?

Manindriyaṃ indriyañceva manindriyañca. Avasesā indriyā na manindriyaṃ.

» Itthī indriyanti? No.

« Indriyā itthindriyanti?

Itthindriyaṃ indriyañceva itthindriyañca. Avasesā indriyā na itthindriyaṃ.

» Puriso indriyanti? No.

« Indriyā purisin­driyanti?

Purisindriyaṃ indriyañceva purisin­driyañca. Avasesā indriyā na purisindriyaṃ.

» Jīvitaṃ indriyanti? Āmantā.

« Indriyā jīvi­tin­driyanti?

Jīvitindriyaṃ indriyañceva jīvi­tin­driyañca. Avasesā indriyā na jīvitindriyaṃ.

» Sukhaṃ indriyanti? Āmantā.

« Indriyā sukhindriyanti?

Sukhindriyaṃ indriyañceva sukhindriyañca. Avasesā indriyā na sukhindriyaṃ.

» Dukkhaṃ indriyanti? Āmantā.

« Indriyā duk­khin­dri­yanti?

Dukkhindriyaṃ indriyañceva duk­khin­dri­yañca. Avasesā indriyā na dukkhindriyaṃ.

» Somanassaṃ indriyanti? Āmantā.

« Indriyā somanas­sindriyanti?

Somanas­sindriyaṃ indriyañceva somanas­sindriyañca. Avasesā indriyā na somanas­sindriyaṃ.

» Domanassaṃ indriyanti? Āmantā.

» Indriyā domanas­sindriyanti?

Domanas­sindriyaṃ indriyañceva domanas­sindriyañca. Avasesā indriyā na domanas­sindriyaṃ.

» Upekkhā indriyanti?

Yā upekkhā indriyaṃ sā upekkhā ceva indriyañca. Avasesā upekkhā na indriyaṃ.

« Indriyā upekkhin­dri­yanti?

Upekkhindriyaṃ indriyañceva upekkhin­dri­yañca. Avasesā indriyā na upekkhindriyaṃ.

» Saddhā indriyanti? Āmantā.

« Indriyā sad­dhindriyanti?

Saddhindriyaṃ indriyañceva sad­dhindriyañca. Avasesā indriyā na saddhindriyaṃ.

» Vīriyaṃ indriyanti? Āmantā.

« Indriyā ­vīriyin­driyanti?

Vīriyindriyaṃ indriyañceva ­vīriyin­driyañca. Avasesā indriyā na vīriyindriyaṃ.

» Sati indriyanti? Āmantā.

« Indriyā satindriyanti?

Satindriyaṃ indriyañceva satindriyañca. Avasesā indriyā na satindriyaṃ.

» Samādhi indriyanti? Āmantā.

« Indriyā samā­dhindriyanti?

Samādhindriyaṃ indriyañceva samā­dhindriyañca. Avasesā indriyā na samādhindriyaṃ.

» Paññā indriyanti? Āmantā.

« Indriyā paññindriyanti?

Paññindriyaṃ indriyañceva paññindriyañca. Avasesā indriyā na paññindriyaṃ.

» Anaññātañ­ñassā­mīti indriyanti? Āmantā.

« Indriyā anaññātañ­ñassā­mī­tindriyanti?

Anaññātañ­ñassā­mī­tindriyaṃ indriyañceva anaññātañ­ñassā­mī­tindriyañca. Avasesā indriyā na anaññātañ­ñassā­mī­tindriyaṃ.

» Aññaṃ indriyanti? Āmantā.

« Indriyā aññindriyanti?

Aññindriyaṃ indriyañceva aññindriyañca. Avasesā indriyā na aññindriyaṃ.

» Aññātāvī indriyanti? Āmantā.

« Indriyā aññātā­vin­dri­yanti?

Aññātā­vin­dri­yaṃ indriyañceva aññātā­vin­dri­yañca. Avasesā indriyā na aññātā­vin­dri­yaṃ.

10.1.2.3.2. Paccanīka

» Na cakkhu na indriyanti?

Cakkhuṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na cakkhu, indriyā. Cakkhuñca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva cakkhu na ca indriyā.

« Na indriyā na cak­khun­dri­yanti? Āmantā.

» Na sotaṃ na indriyanti?

Sotaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na sotaṃ, indriyā. Sotañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva sotaṃ na ca indriyā.

« Na indriyā na sotindriyanti? Āmantā.

» Na ghānaṃ na indriyanti?

Ghānaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na ghānaṃ, indriyā. Ghānañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva ghānaṃ na ca indriyā.

« Na indriyā na ghānindriyanti? Āmantā.

» Na jivhā na indriyanti?

Jivhaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na jivhā, indriyā. Jivhañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva jivhā na ca indriyā.

« Na indriyā na jivhindriyanti? Āmantā.

» Na kāyo na indriyanti? Āmantā.

« Na indriyā na kāyindriyanti? Āmantā.

» Na mano na indriyanti?

Manaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na mano, indriyā. Manañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva mano na ca indriyā.

« Na indriyā na manindriyanti? Āmantā.

» Na itthī na indriyanti?

Itthiṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na itthī, indriyā. Itthiñca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva itthī na ca indriyā.

« Na indriyā na itthindriyanti? Āmantā.

» Na puriso na indriyanti?

Purisaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na puriso, indriyā. Purisañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva puriso na ca indriyā.

« Na indriyā na purisin­driyanti? Āmantā.

» Na jīvitaṃ na indriyanti?

Jīvitaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na jīvitaṃ, indriyā. Jīvitañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva jīvitaṃ na ca indriyā.

« Na indriyā na jīvi­tin­driyanti? Āmantā.

» Na sukhaṃ na indriyanti?

Sukhaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na sukhaṃ, indriyā. Sukhañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva sukhaṃ na ca indriyā.

« Na indriyā na sukhindriyanti? Āmantā.

» Na dukkhaṃ na indriyanti?

Dukkhaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na dukkhaṃ, indriyā. Dukkhañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva dukkhaṃ na ca indriyā.

« Na indriyā na duk­khin­dri­yanti? Āmantā.

» Na somanassaṃ na indriyanti?

Somanassaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na somanassaṃ, indriyā. Somanassañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva somanassaṃ na ca indriyā.

« Na indriyā na somanas­sindriyanti? Āmantā.

» Na domanassaṃ na indriyanti?

Domanassaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na domanassaṃ, indriyā. Domanassañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva domanassaṃ na ca indriyā.

« Na indriyā na domanas­sindriyanti? Āmantā.

» Na upekkhā na indriyanti?

Upekkhaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na upekkhā, indriyā. Upekkhañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva upekkhā na ca indriyā.

« Na indriyā na upekkhin­dri­yanti? Āmantā.

» Na saddhā na indriyanti?

Saddhaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na saddhā, indriyā. Saddhañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva saddhā na ca indriyā.

« Na indriyā na sad­dhindriyanti? Āmantā.

» Na vīriyaṃ na indriyanti?

Vīriyaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na vīriyaṃ, indriyā. Vīriyañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva vīriyaṃ na ca indriyā.

« Na indriyā na ­vīriyin­driyanti? Āmantā.

» Na sati na indriyanti?

Satiṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na sati, indriyā. Satiñca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva sati na ca indriyā.

« Na indriyā na satindriyanti? Āmantā.

» Na samādhi na indriyanti?

Samādhiṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na samādhi, indriyā. Samādhiñca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva samādhi na ca indriyā.

« Na indriyā na samā­dhindriyanti? Āmantā.

» Na paññā na indriyanti?

Paññaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na paññā, indriyā. Paññañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva paññā na ca indriyā.

« Na indriyā na paññindriyanti? Āmantā.

» Na anaññātañ­ñassā­mīti na indriyanti?

Anaññātañ­ñas­sāmītiṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na anaññātañ­ñassā­mīti, indriyā. Anaññātañ­ñas­sāmītiñca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva anaññātañ­ñassā­mīti na ca indriyā.

« Na indriyā na anaññātañ­ñassā­mī­tindriyanti? Āmantā.

» Na aññaṃ na indriyanti?

Aññaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na aññaṃ, indriyā. Aññañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva aññaṃ na ca indriyā.

« Na indriyā na aññindriyanti? Āmantā.

» Na aññātāvī na indriyanti?

Aññātāviṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na aññātāvī, indriyā. Aññātāviñca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva aññātāvī na ca indriyā.

« Na indriyā na aññātā­vin­dri­yanti? Āmantā.

10.1.2.4. Sud­dhindriya­mūla­cakka­vāra

10.1.2.4.1. Anuloma

» Cakkhu indriyanti? Āmantā.

« Indriyā sotindriyanti?

Sotindriyaṃ indriyañceva sotindriyañca. Avasesā indriyā na sotindriyaṃ.

» Cakkhu indriyanti? Āmantā.

« Indriyā ghānindriyanti?

Ghānindriyaṃ indriyañceva ghānindriyañca. Avasesā indriyā na ghānindriyaṃ.

» Cakkhu indriyanti? Āmantā.

« Indriyā jivhindriyanti?

Jivhindriyaṃ indriyañceva jivhindriyañca. Avasesā indriyā na jivhindriyaṃ.

» Cakkhu indriyanti? Āmantā.

« Indriyā kāyindriyanti?

Kāyindriyaṃ indriyañceva kāyindriyañca. Avasesā indriyā na kāyindriyaṃ.

» Cakkhu indriyanti? Āmantā.

« Indriyā manindriyanti?

Manindriyaṃ indriyañceva manindriyañca. Avasesā indriyā na manindriyaṃ.

» Cakkhu indriyanti? Āmantā.

« Indriyā itthindriyanti?

Itthindriyaṃ indriyañceva itthindriyañca. Avasesā indriyā na itthindriyaṃ.

» Cakkhu indriyanti? Āmantā.

« Indriyā purisin­driyanti?

Purisindriyaṃ indriyañceva purisin­driyañca. Avasesā indriyā na purisindriyaṃ.

» Cakkhu indriyanti? Āmantā.

« Indriyā jīvi­tin­driyanti?

Jīvitindriyaṃ indriyañceva jīvi­tin­driyañca. Avasesā indriyā na jīvitindriyaṃ.

» Cakkhu indriyanti? Āmantā.

« Indriyā sukhindriyanti?

Sukhindriyaṃ indriyañceva sukhindriyañca. Avasesā indriyā na sukhindriyaṃ.

» Cakkhu indriyanti? Āmantā.

« Indriyā duk­khin­dri­yanti?

Dukkhindriyaṃ indriyañceva duk­khin­dri­yañca. Avasesā indriyā na dukkhindriyaṃ.

» Cakkhu indriyanti? Āmantā.

« Indriyā somanas­sindriyanti?

Somanas­sindriyaṃ indriyañceva somanas­sindriyañca. Avasesā indriyā na somanas­sindriyaṃ.

» Cakkhu indriyanti? Āmantā.

« Indriyā domanas­sindriyanti?

Domanas­sindriyaṃ indriyañceva domanas­sindriyañca. Avasesā indriyā na domanas­sindriyaṃ.

» Cakkhu indriyanti? Āmantā.

« Indriyā upekkhin­dri­yanti?

Upekkhindriyaṃ indriyañceva upekkhin­dri­yañca. Avasesā indriyā na upekkhindriyaṃ.

» Cakkhu indriyanti? Āmantā.

« Indriyā sad­dhindriyanti?

Saddhindriyaṃ indriyañceva sad­dhindriyañca. Avasesā indriyā na saddhindriyaṃ.

» Cakkhu indriyanti? Āmantā.

« Indriyā ­vīriyin­driyanti?

Vīriyindriyaṃ indriyañceva ­vīriyin­driyañca. Avasesā indriyā na vīriyindriyaṃ.

» Cakkhu indriyanti? Āmantā.

« Indriyā satindriyanti?

Satindriyaṃ indriyañceva satindriyañca. Avasesā indriyā na satindriyaṃ.

» Cakkhu indriyanti? Āmantā.

« Indriyā samā­dhindriyanti?

Samādhindriyaṃ indriyañceva samā­dhindriyañca. Avasesā indriyā na samādhindriyaṃ.

» Cakkhu indriyanti? Āmantā.

« Indriyā paññindriyanti?

Paññindriyaṃ indriyañceva paññindriyañca. Avasesā indriyā na paññindriyaṃ.

» Cakkhu indriyanti? Āmantā.

« Indriyā anaññātañ­ñassā­mī­tindriyanti?

Anaññātañ­ñassā­mī­tindriyaṃ indriyañceva anaññātañ­ñassā­mī­tindriyañca. Avasesā indriyā na anaññātañ­ñassā­mī­tindriyaṃ.

» Cakkhu indriyanti? Āmantā.

« Indriyā aññindriyanti?

Aññindriyaṃ indriyañceva aññindriyañca. Avasesā indriyā na aññindriyaṃ.

» Cakkhu indriyanti? Āmantā.

« Indriyā aññātā­vin­dri­yanti?

Aññātā­vin­dri­yaṃ indriyañceva aññātā­vin­dri­yañca. Avasesā indriyā na aññātā­vin­dri­yaṃ.

» Sotaṃ indriyanti?

Yaṃ sotaṃ indriyaṃ taṃ sotañceva indriyañca. Avasesaṃ sotaṃ na indriyaṃ.

« Indriyā cak­khun­dri­yanti?

Cakkhundriyaṃ indriyañceva cak­khun­dri­yañca. Avasesā indriyā na cakkhundriyaṃ … pe ….

» Sotaṃ indriyanti?

Yaṃ sotaṃ indriyaṃ taṃ sotañceva indriyañca. Avasesaṃ sotaṃ na indriyaṃ.

« Indriyā aññātā­vin­dri­yanti?

Aññātā­vin­dri­yaṃ indriyañceva aññātā­vin­dri­yañca. Avasesā indriyā na aññātā­vin­dri­yaṃ.

» Ghānaṃ indriyanti? Āmantā.

« Indriyā cak­khun­dri­yanti?

Cakkhundriyaṃ indriyañceva cak­khun­dri­yañca. Avasesā indriyā na cakkhundriyaṃ … pe ….

» Ghānaṃ indriyanti? Āmantā.

« Indriyā aññātā­vin­dri­yanti?

Aññātā­vin­dri­yaṃ indriyañceva aññātā­vin­dri­yañca. Avasesā indriyā na aññātā­vin­dri­yaṃ.

» Jivhā indriyanti? Āmantā.

« Indriyā cak­khun­dri­yanti?

Cakkhundriyaṃ indriyañceva cak­khun­dri­yañca. Avasesā indriyā na cakkhundriyaṃ … pe ….

» Jivhā indriyanti? Āmantā.

« Indriyā aññātā­vin­dri­yanti?

Aññātā­vin­dri­yaṃ indriyañceva aññātā­vin­dri­yañca. Avasesā indriyā na aññātā­vin­dri­yaṃ.

» Kāyo indriyanti?

Yo kāyo indriyaṃ so kāyo ceva indriyañca. Avaseso kāyo na indriyaṃ.

« Indriyā cak­khun­dri­yanti?

Cakkhundriyaṃ indriyañceva cak­khun­dri­yañca. Avasesā indriyā na cakkhundriyaṃ … pe ….

» Kāyo indriyanti?

Yo kāyo indriyaṃ so kāyo ceva indriyañca. Avaseso kāyo na indriyaṃ.

« Indriyā aññātā­vin­dri­yanti?

Aññātā­vin­dri­yaṃ indriyañceva aññātā­vin­dri­yañca. Avasesā indriyā na aññātā­vin­dri­yaṃ.

» Mano indriyanti? Āmantā.

« Indriyā cak­khun­dri­yanti?

Cakkhundriyaṃ indriyañceva cak­khun­dri­yañca. Avasesā indriyā na cakkhundriyaṃ … pe ….

» Mano indriyanti? Āmantā.

« Indriyā aññātā­vin­dri­yanti?

Aññātā­vin­dri­yaṃ indriyañceva aññātā­vin­dri­yañca. Avasesā indriyā na aññātā­vin­dri­yaṃ.

» Itthī indriyanti? No.

« Indriyā cak­khun­dri­yanti?

Cakkhundriyaṃ indriyañceva cak­khun­dri­yañca. Avasesā indriyā na cakkhundriyaṃ … pe ….

» Itthī indriyanti? No.

« Indriyā aññātā­vin­dri­yanti?

Aññātā­vin­dri­yaṃ indriyañceva aññātā­vin­dri­yañca. Avasesā indriyā na aññātā­vin­dri­yaṃ.

» Puriso indriyanti? No.

« Indriyā cak­khun­dri­yanti?

Cakkhundriyaṃ indriyañceva cak­khun­dri­yañca. Avasesā indriyā na cakkhundriyaṃ … pe ….

» Puriso indriyanti? No.

« Indriyā aññātā­vin­dri­yanti?

Aññātā­vin­dri­yaṃ indriyañceva aññātā­vin­dri­yañca. Avasesā indriyā na aññātā­vin­dri­yaṃ.

» Jīvitaṃ indriyanti? Āmantā.

« Indriyā cak­khun­dri­yanti?

Cakkhundriyaṃ indriyañceva cak­khun­dri­yañca. Avasesā indriyā na cakkhundriyaṃ … pe ….

» Jīvitaṃ indriyanti? Āmantā.

« Indriyā aññātā­vin­dri­yanti?

Aññātā­vin­dri­yaṃ indriyañceva aññātā­vin­dri­yañca. Avasesā indriyā na aññātā­vin­dri­yaṃ.

» Sukhaṃ indriyanti? Āmantā.

« Indriyā cak­khun­dri­yanti?

Cakkhundriyaṃ indriyañceva cak­khun­dri­yañca. Avasesā indriyā na cakkhundriyaṃ … pe ….

» Sukhaṃ indriyanti? Āmantā.

« Indriyā aññātā­vin­dri­yanti?

Aññātā­vin­dri­yaṃ indriyañceva aññātā­vin­dri­yañca. Avasesā indriyā na aññātā­vin­dri­yaṃ.

» Dukkhaṃ indriyanti? Āmantā … pe ….

» Somanassaṃ indriyanti? Āmantā … pe ….

» Domanassaṃ indriyanti? Āmantā … pe ….

» Upekkhā indriyanti?

Yā upekkhā indriyaṃ sā upekkhā ceva indriyañca. Avasesā upekkhā na indriyaṃ.

« Indriyā cak­khun­dri­yanti?

Cakkhundriyaṃ indriyañceva cak­khun­dri­yañca. Avasesā indriyā na cakkhundriyaṃ … pe ….

» Upekkhā indriyanti?

Yā upekkhā indriyaṃ sā upekkhā ceva indriyañca. Avasesā upekkhā na indriyaṃ.

« Indriyā aññātā­vin­dri­yanti?

Aññātā­vin­dri­yaṃ indriyañceva aññātā­vin­dri­yañca. Avasesā indriyā na aññātā­vin­dri­yaṃ.

» Saddhā indriyanti? Āmantā … pe ….

» Vīriyaṃ indriyanti? Āmantā … pe ….

» Sati indriyanti? Āmantā … pe ….

» Samādhi indriyanti? Āmantā … pe ….

» Paññā indriyanti? Āmantā … pe ….

» Anaññātañ­ñassā­mīti indriyanti? Āmantā … pe ….

» Aññaṃ indriyanti? Āmantā … pe ….

» Aññātāvī indriyanti? Āmantā.

« Indriyā cak­khun­dri­yanti?

Cakkhundriyaṃ indriyañceva cak­khun­dri­yañca. Avasesā indriyā na cakkhundriyaṃ … pe ….

» Aññātāvī indriyanti? Āmantā.

« Indriyā aññindriyanti?

Aññindriyaṃ indriyañceva aññindriyañca. Avasesā indriyā na aññindriyaṃ.

10.1.2.4.2. Paccanīka

» Na cakkhu na indriyanti?

Cakkhuṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na cakkhu, indriyā. Cakkhuñca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva cakkhu na ca indriyā.

« Na indriyā na sotindriyanti? Āmantā … pe ….

» Na cakkhu na indriyanti?

Cakkhuṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na cakkhu, indriyā. Cakkhuñca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva cakkhu na ca indriyā.

« Na indriyā na aññātā­vin­dri­yanti? Āmantā.

» Na sotaṃ na indriyanti?

Sotaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na sotaṃ, indriyā. Sotañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva sotaṃ na ca indriyā.

« Na indriyā na cak­khun­dri­yanti? Āmantā … pe ….

» Na sotaṃ na indriyanti?

Sotaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na sotaṃ, indriyā. Sotañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva sotaṃ na ca indriyā.

« Na indriyā na aññātā­vin­dri­yanti? Āmantā.

» Na ghānaṃ na indriyanti?

Ghānaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na ghānaṃ, indriyā. Ghānañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva ghānaṃ na ca indriyā.

« Na indriyā na cak­khun­dri­yanti? Āmantā … pe ….

» Na ghānaṃ na indriyanti?

Ghānaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na ghānaṃ, indriyā. Ghānañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva ghānaṃ na ca indriyā.

« Na indriyā na aññātā­vin­dri­yanti? Āmantā.

» Na jivhā na indriyanti?

Jivhaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na jivhā, indriyā. Jivhañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva jivhā na ca indriyā.

« Na indriyā na cak­khun­dri­yanti? Āmantā … pe ….

» Na jivhā na indriyanti?

Jivhaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na jivhā, indriyā. Jivhañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva jivhā na ca indriyā.

« Na indriyā na aññātā­vin­dri­yanti? Āmantā.

» Na kāyo na indriyanti? Āmantā.

« Na indriyā na cak­khun­dri­yanti? Āmantā … pe ….

» Na kāyo na indriyanti? Āmantā.

« Na indriyā na aññātā­vin­dri­yanti? Āmantā.

» Na mano na indriyanti?

Manaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na mano, indriyā. Manañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva mano na ca indriyā.

« Na indriyā na cak­khun­dri­yanti? Āmantā … pe ….

» Na mano na indriyanti? Manaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na mano, indriyā. Manañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva mano na ca indriyā.

« Na indriyā na aññātā­vin­dri­yanti? Āmantā.

» Na itthī na indriyanti?

Itthiṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na itthī, indriyā. Itthiñca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva itthī na ca indriyā.

« Na indriyā na cak­khun­dri­yanti? Āmantā … pe ….

» Na itthī na indriyanti?

Itthiṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na itthī, indriyā. Itthiñca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva itthī na ca indriyā.

« Na indriyā na aññātā­vin­dri­yanti? Āmantā.

» Na puriso na indriyanti?

Purisaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na puriso, indriyā. Purisañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva puriso na ca indriyā.

« Na indriyā na cak­khun­dri­yanti? Āmantā … pe ….

» Na puriso na indriyanti?

Purisaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na puriso, indriyā. Purisañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva puriso na ca indriyā.

« Na indriyā na aññātā­vin­dri­yanti? Āmantā.

» Na jīvitaṃ na indriyanti?

Jīvitaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na jīvitaṃ, indriyā. Jīvitañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva jīvitaṃ na ca indriyā.

« Na indriyā na cak­khun­dri­yanti? Āmantā … pe ….

» Na jīvitaṃ na indriyanti?

Jīvitaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na jīvitaṃ, indriyā. Jīvitañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva jīvitaṃ na ca indriyā.

« Na indriyā na aññātā­vin­dri­yanti? Āmantā.

» Na sukhaṃ na indriyanti?

Sukhaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na sukhaṃ, indriyā. Sukhañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva sukhaṃ na ca indriyā.

« Na indriyā na cak­khun­dri­yanti? Āmantā … pe ….

» Na sukhaṃ na indriyanti?

Sukhaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na sukhaṃ, indriyā. Sukhañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva sukhaṃ na ca indriyā.

« Na indriyā na aññātā­vin­dri­yanti? Āmantā.

» Na dukkhaṃ na indriyanti?

Dukkhaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na dukkhaṃ, indriyā. Dukkhañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva dukkhaṃ na ca indriyā.

« Na indriyā na cak­khun­dri­yanti? Āmantā … pe ….

» Na dukkhaṃ na indriyanti?

Dukkhaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na dukkhaṃ, indriyā. Dukkhañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva dukkhaṃ na ca indriyā.

« Na indriyā na aññātā­vin­dri­yanti? Āmantā.

» Na somanassaṃ na indriyanti?

Somanassaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na somanassaṃ, indriyā. Somanassañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva somanassaṃ na ca indriyā.

« Na indriyā na cak­khun­dri­yanti? Āmantā … pe ….

» Na somanassaṃ na indriyanti?

Somanassaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na somanassaṃ, indriyā. Somanassañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva somanassaṃ na ca indriyā.

« Na indriyā na aññātā­vin­dri­yanti? Āmantā.

» Na domanassaṃ na indriyanti?

Domanassaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na domanassaṃ, indriyā. Domanassañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva domanassaṃ na ca indriyā.

« Na indriyā na cak­khun­dri­yanti? Āmantā … pe ….

» Na domanassaṃ na indriyanti?

Domanassaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na domanassaṃ, indriyā. Domanassañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva domanassaṃ na ca indriyā.

« Na indriyā na aññātā­vin­dri­yanti? Āmantā.

» Na upekkhā na indriyanti?

Upekkhaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na upekkhā, indriyā. Upekkhañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva upekkhā na ca indriyā.

« Na indriyā na cak­khun­dri­yanti? Āmantā … pe ….

» Na upekkhā na indriyanti?

Upekkhaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na upekkhā, indriyā. Upekkhañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva upekkhā na ca indriyā.

« Na indriyā na aññātā­vin­dri­yanti? Āmantā.

» Na saddhā na indriyanti?

Saddhaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na saddhā, indriyā. Saddhañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva saddhā na ca indriyā.

« Na indriyā na cak­khun­dri­yanti? Āmantā … pe ….

» Na saddhā na indriyanti?

Saddhaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na saddhā, indriyā. Saddhañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva saddhā na ca indriyā.

« Na indriyā na aññātā­vin­dri­yanti? Āmantā.

» Na vīriyaṃ na indriyanti?

Vīriyaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na vīriyaṃ, indriyā. Vīriyañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva vīriyaṃ na ca indriyā.

« Na indriyā na cak­khun­dri­yanti? Āmantā … pe ….

» Na vīriyaṃ na indriyanti?

Vīriyaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na vīriyaṃ, indriyā. Vīriyañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva vīriyaṃ na ca indriyā.

« Na indriyā na aññātā­vin­dri­yanti? Āmantā.

» Na sati na indriyanti? Satiṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na sati, indriyā. Satiñca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva sati na ca indriyā.

« Na indriyā na cak­khun­dri­yanti? Āmantā … pe ….

» Na sati na indriyanti?

Satiṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na sati, indriyā. Satiñca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva sati na ca indriyā.

« Na indriyā na aññātā­vin­dri­yanti? Āmantā.

» Na samādhi na indriyanti?

Samādhiṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na samādhi, indriyā. Samādhiñca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva samādhi na ca indriyā.

« Na indriyā na cak­khun­dri­yanti? Āmantā … pe ….

» Na samādhi na indriyanti?

Samādhiṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na samādhi, indriyā. Samādhiñca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva samādhi na ca indriyā.

« Na indriyā na aññātā­vin­dri­yanti? Āmantā.

» Na paññā na indriyanti?

Paññaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na paññā, indriyā. Paññañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva paññā na ca indriyā.

« Na indriyā na cak­khun­dri­yanti? Āmantā … pe ….

» Na paññā na indriyanti?

Paññaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na paññā, indriyā. Paññañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva paññā na ca indriyā.

« Na indriyā na aññātā­vin­dri­yanti? Āmantā.

» Na anaññātañ­ñassā­mīti na indriyanti?

Anaññātañ­ñas­sāmītiṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na anaññātañ­ñassā­mīti, indriyā. Anaññātañ­ñas­sāmītiñca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva anaññātañ­ñassā­mīti na ca indriyā.

« Na indriyā na cak­khun­dri­yanti? Āmantā … pe ….

» Na anaññātañ­ñassā­mīti na indriyanti?

Anaññātañ­ñas­sāmītiṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na anaññātañ­ñassā­mīti, indriyā. Anaññātañ­ñas­sāmītiñca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva anaññātañ­ñassā­mīti na ca indriyā.

« Na indriyā na aññātā­vin­dri­yanti? Āmantā.

» Na aññaṃ na indriyanti?

Aññaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na aññaṃ, indriyā. Aññañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva aññaṃ na ca indriyā.

« Na indriyā na cak­khun­dri­yanti? Āmantā … pe ….

» Na aññaṃ na indriyanti?

Aññaṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na aññaṃ, indriyā. Aññañca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva aññaṃ na ca indriyā.

« Na indriyā na aññātā­vin­dri­yanti? Āmantā.

» Na aññātāvī na indriyanti?

Aññātāviṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na aññātāvī, indriyā. Aññātāviñca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva aññātāvī na ca indriyā.

« Na indriyā na cak­khun­dri­yanti? Āmantā … pe ….

» Na aññātāvī na indriyanti?

Aññātāviṃ ṭhapetvā avasesā indriyā na aññātāvī, indriyā. Aññātāviñca indriye ca ṭhapetvā avasesā na ceva aññātāvī na ca indriyā.

« Na indriyā na aññindriyanti? Āmantā.

Paṇṇat­ti­niddesa­vāro.