2 Khandhayamaka

2.1 Paṇṇat­ti­vāra

2.1.2. Paṇṇat­ti­vāranid­desa

2.1.2.1. Pada­so­dha­na­vāra

2.1.2.1.1. Anuloma

» Rūpaṃ rūpakkhandhoti?

Piyarūpaṃ sātarūpaṃ rūpaṃ, na rūpakkhandho. Rūpakkhandho rūpañceva rūpakkhandho ca.

« Rūpakkhandho rūpanti? Āmantā.

» Vedanā veda­nāk­khan­dhoti? Āmantā.

« Vedanākkhandho vedanāti? Āmantā.

» Saññā sañ­ñāk­khan­dhoti?

Diṭṭhisaññā saññā, na saññākkhandho. Saññākkhandho saññā ceva saññākkhandho ca.

« Saññākkhandho saññāti? Āmantā.

» Saṅkhārā saṅ­khā­rak­khan­dhoti?

Saṅ­khā­rak­khan­dhaṃ ṭhapetvā avasesā saṅkhārā, na saṅ­khā­rak­khan­dho. Saṅ­khā­rak­khan­dho saṅkhārā ceva saṅ­khā­rak­khan­dho ca.

« Saṅ­khā­rak­khan­dho saṅkhārāti? Āmantā.

» Viññāṇaṃ viññā­ṇak­khan­dhoti? Āmantā.

« Viññā­ṇak­khan­dho viññāṇanti? Āmantā.

2.1.2.1.2. Paccanīka

» Na rūpaṃ na rūpakkhandhoti? Āmantā.

« Na rūpakkhandho na rūpanti?

Piyarūpaṃ sātarūpaṃ na rūpakkhandho, rūpaṃ. Rūpañca rūpak­khan­dhañca ṭhapetvā avasesā na ceva rūpaṃ na ca rūpakkhandho.

» Na vedanā na veda­nāk­khan­dhoti? Āmantā.

« Na vedanākkhandho na vedanāti? Āmantā.

» Na saññā na sañ­ñāk­khan­dhoti? Āmantā.

« Na saññākkhandho na saññāti?

Diṭṭhisaññā na saññākkhandho, saññā. Saññañca sañ­ñāk­khan­dhañca ṭhapetvā avasesā na ceva saññā na ca saññākkhandho.

» Na saṅkhārā na saṅ­khā­rak­khan­dhoti? Āmantā.

« Na saṅ­khā­rak­khan­dho na saṅkhārāti?

Saṅ­khā­rak­khan­dhaṃ ṭhapetvā avasesā na saṅ­khā­rak­khan­dho, saṅkhārā. Saṅkhāre ca saṅ­khā­rak­khan­dhañca ṭhapetvā avasesā na ceva saṅkhārā na ca saṅ­khā­rak­khan­dho.

» Na viññāṇaṃ na viññā­ṇak­khan­dhoti? Āmantā.

« Na viññā­ṇak­khan­dho na viññāṇanti? Āmantā.

2.1.2.2. Pada­so­dha­na­mūla­cakka­vāra

2.1.2.2.1. Anuloma

» Rūpaṃ rūpakkhandhoti?

Piyarūpaṃ sātarūpaṃ rūpaṃ, na rūpakkhandho. Rūpakkhandho rūpañceva rūpakkhandho ca.

« Khandhā veda­nāk­khan­dhoti?

Vedanākkhandho khandho ceva vedanākkhandho ca.

Avasesā khandhā na vedanākkhandho.

» Rūpaṃ rūpakkhandhoti?

Piyarūpaṃ sātarūpaṃ rūpaṃ, na rūpakkhandho. Rūpakkhandho rūpañceva rūpakkhandho ca.

« Khandhā sañ­ñāk­khan­dhoti?

Saññākkhandho khandho ceva saññākkhandho ca. Avasesā khandhā na saññākkhandho.

» Rūpaṃ rūpakkhandhoti?

Piyarūpaṃ sātarūpaṃ rūpaṃ, na rūpakkhandho. Rūpakkhandho rūpañceva rūpakkhandho ca.

« Khandhā saṅ­khā­rak­khan­dhoti?

Saṅ­khā­rak­khan­dho khandho ceva saṅ­khā­rak­khan­dho ca. Avasesā khandhā na saṅ­khā­rak­khan­dho.

» Rūpaṃ rūpakkhandhoti?

Piyarūpaṃ sātarūpaṃ rūpaṃ, na rūpakkhandho. Rūpakkhandho rūpañceva rūpakkhandho ca.

« Khandhā viññā­ṇak­khan­dhoti?

Viññā­ṇak­khan­dho khandho ceva viññā­ṇak­khan­dho ca. Avasesā khandhā na viññā­ṇak­khan­dho.

» Vedanā veda­nāk­khan­dhoti? Āmantā.

« Khandhā rūpakkhandhoti?

Rūpakkhandho khandho ceva rūpakkhandho ca. Avasesā khandhā na rūpakkhandho.

» Vedanā veda­nāk­khan­dhoti? Āmantā.

« Khandhā sañ­ñāk­khan­dhoti?

Saññākkhandho khandho ceva saññākkhandho ca. Avasesā khandhā na saññākkhandho.

» Vedanā veda­nāk­khan­dhoti? Āmantā.

« Khandhā saṅ­khā­rak­khan­dhoti?

Saṅ­khā­rak­khan­dho khandho ceva saṅ­khā­rak­khan­dho ca. Avasesā khandhā na saṅ­khā­rak­khan­dho.

» Vedanā veda­nāk­khan­dhoti? Āmantā.

« Khandhā viññā­ṇak­khan­dhoti?

Viññā­ṇak­khan­dho khandho ceva viññā­ṇak­khan­dho ca. Avasesā khandhā na viññā­ṇak­khan­dho.

» Saññā sañ­ñāk­khan­dhoti?

Diṭṭhisaññā saññā, na saññākkhandho. Saññākkhandho saññā ceva saññākkhandho ca.

« Khandhā rūpakkhandhoti?

Rūpakkhandho khandho ceva rūpakkhandho ca. Avasesā khandhā na rūpakkhandho.

» Saññā sañ­ñāk­khan­dhoti?

Diṭṭhisaññā saññā, na saññākkhandho. Saññākkhandho saññā ceva saññākkhandho ca.

« Khandhā veda­nāk­khan­dhoti?

Vedanākkhandho khandho ceva vedanākkhandho ca. Avasesā khandhā na vedanākkhandho.

» Saññā sañ­ñāk­khan­dhoti?

Diṭṭhisaññā saññā, na saññākkhandho. Saññākkhandho saññā ceva saññākkhandho ca.

« Khandhā saṅ­khā­rak­khan­dhoti?

Saṅ­khā­rak­khan­dho khandho ceva saṅ­khā­rak­khan­dho ca. Avasesā khandhā na saṅ­khā­rak­khan­dho.

» Saññā sañ­ñāk­khan­dhoti?

Diṭṭhisaññā saññā, na saññākkhandho. Saññākkhandho saññā ceva saññākkhandho ca.

« Khandhā viññā­ṇak­khan­dhoti?

Viññā­ṇak­khan­dho khandho ceva viññā­ṇak­khan­dho ca. Avasesā khandhā na viññā­ṇak­khan­dho.

» Saṅkhārā saṅ­khā­rak­khan­dhoti?

Saṅ­khā­rak­khan­dhaṃ ṭhapetvā avasesā saṅkhārā, na saṅ­khā­rak­khan­dho. Saṅ­khā­rak­khan­dho saṅkhārā ceva saṅ­khā­rak­khan­dho ca.

« Khandhā rūpakkhandhoti?

Rūpakkhandho khandho ceva rūpakkhandho ca. Avasesā khandhā na rūpakkhandho.

» Saṅkhārā saṅ­khā­rak­khan­dhoti?

Saṅ­khā­rak­khan­dhaṃ ṭhapetvā avasesā saṅkhārā, na saṅ­khā­rak­khan­dho. Saṅ­khā­rak­khan­dho saṅkhārā ceva saṅ­khā­rak­khan­dho ca.

« Khandhā veda­nāk­khan­dhoti?

Vedanākkhandho khandho ceva vedanākkhandho ca. Avasesā khandhā na vedanākkhandho.

» Saṅkhārā saṅ­khā­rak­khan­dhoti?

Saṅ­khā­rak­khan­dhaṃ ṭhapetvā avasesā saṅkhārā, na saṅ­khā­rak­khan­dho. Saṅ­khā­rak­khan­dho saṅkhārā ceva saṅ­khā­rak­khan­dho ca.

« Khandhā sañ­ñāk­khan­dhoti?

Saññākkhandho khandho ceva saññākkhandho ca. Avasesā khandhā na saññākkhandho.

» Saṅkhārā saṅ­khā­rak­khan­dhoti?

Saṅ­khā­rak­khan­dhaṃ ṭhapetvā avasesā saṅkhārā, na saṅ­khā­rak­khan­dho. Saṅ­khā­rak­khan­dho saṅkhārā ceva saṅ­khā­rak­khan­dho ca.

« Khandhā viññā­ṇak­khan­dhoti?

Viññā­ṇak­khan­dho khandho ceva viññā­ṇak­khan­dho ca. Avasesā khandhā na viññā­ṇak­khan­dho.

» Viññāṇaṃ viññā­ṇak­khan­dhoti? Āmantā.

« Khandhā rūpakkhandhoti?

Rūpakkhandho khandho ceva rūpakkhandho ca. Avasesā khandhā na rūpakkhandho.

» Viññāṇaṃ viññā­ṇak­khan­dhoti? Āmantā.

« Khandhā veda­nāk­khan­dhoti?

Vedanākkhandho khandho ceva vedanākkhandho ca. Avasesā khandhā na vedanākkhandho.

» Viññāṇaṃ viññā­ṇak­khan­dhoti? Āmantā.

« Khandhā sañ­ñāk­khan­dhoti?

Saññākkhandho khandho ceva saññākkhandho ca. Avasesā khandhā na saññākkhandho.

» Viññāṇaṃ viññā­ṇak­khan­dhoti? Āmantā.

« Khandhā saṅ­khā­rak­khan­dhoti?

Saṅ­khā­rak­khan­dho khandho ceva saṅ­khā­rak­khan­dho ca. Avasesā khandhā na saṅ­khā­rak­khan­dho.

2.1.2.2.2. Paccanīka

» Na rūpaṃ na rūpakkhandhoti? Āmantā.

« Na khandhā na veda­nāk­khan­dhoti? Āmantā.

» Na rūpaṃ na rūpakkhandhoti? Āmantā.

« Na khandhā na sañ­ñāk­khan­dhoti? Āmantā.

» Na rūpaṃ na rūpakkhandhoti? Āmantā.

« Na khandhā na saṅ­khā­rak­khan­dhoti? Āmantā.

» Na rūpaṃ na rūpakkhandhoti? Āmantā.

« Na khandhā na viññā­ṇak­khan­dhoti? Āmantā.

» Na vedanā na veda­nāk­khan­dhoti? Āmantā.

« Na khandhā na rūpakkhandhoti? Āmantā.

» Na vedanā na veda­nāk­khan­dhoti? Āmantā.

« Na khandhā na sañ­ñāk­khan­dhoti? Āmantā.

» Na vedanā na veda­nāk­khan­dhoti? Āmantā.

« Na khandhā na saṅ­khā­rak­khan­dhoti? Āmantā.

» Na vedanā na veda­nāk­khan­dhoti? Āmantā.

« Na khandhā na viññā­ṇak­khan­dhoti? Āmantā.

» Na saññā na sañ­ñāk­khan­dhoti? Āmantā.

« Na khandhā na rūpakkhandhoti? Āmantā.

» Na saññā na sañ­ñāk­khan­dhoti? Āmantā.

« Na khandhā na veda­nāk­khan­dhoti? Āmantā.

» Na saññā na sañ­ñāk­khan­dhoti? Āmantā.

« Na khandhā na saṅ­khā­rak­khan­dhoti? Āmantā.

» Na saññā na sañ­ñāk­khan­dhoti? Āmantā.

« Na khandhā na viññā­ṇak­khan­dhoti? Āmantā.

» Na saṅkhārā na saṅ­khā­rak­khan­dhoti? Āmantā.

« Na khandhā na rūpakkhandhoti? Āmantā.

» Na saṅkhārā na saṅ­khā­rak­khan­dhoti? Āmantā.

« Na khandhā na veda­nāk­khan­dhoti? Āmantā.

» Na saṅkhārā na saṅ­khā­rak­khan­dhoti? Āmantā.

« Na khandhā na sañ­ñāk­khan­dhoti? Āmantā.

» Na saṅkhārā na saṅ­khā­rak­khan­dhoti? Āmantā.

« Na khandhā na viññā­ṇak­khan­dhoti? Āmantā.

» Na viññāṇaṃ na viññā­ṇak­khan­dhoti? Āmantā.

« Na khandhā na rūpakkhandhoti? Āmantā.

» Na viññāṇaṃ na viññā­ṇak­khan­dhoti? Āmantā.

« Na khandhā na veda­nāk­khan­dhoti? Āmantā.

» Na viññāṇaṃ na viññā­ṇak­khan­dhoti? Āmantā.

« Na khandhā na sañ­ñāk­khan­dhoti? Āmantā.

» Na viññāṇaṃ na viññā­ṇak­khan­dhoti? Āmantā.

« Na khandhā na saṅ­khā­rak­khan­dhoti? Āmantā.

2.1.2.3. Suddha­khan­dha­vāra

2.1.2.3.1. Anuloma

» Rūpaṃ khandhoti? Āmantā.

« Khandhā rūpakkhandhoti?

Rūpakkhandho khandho ceva rūpakkhandho ca. Avasesā khandhā na rūpakkhandho.

» Vedanā khandhoti? Āmantā.

« Khandhā veda­nāk­khan­dhoti?

Vedanākkhandho khandho ceva vedanākkhandho ca. Avasesā khandhā na vedanākkhandho.

» Saññā khandhoti? Āmantā.

« Khandhā sañ­ñāk­khan­dhoti?

Saññākkhandho khandho ceva saññākkhandho ca. Avasesā khandhā na saññākkhandho.

» Saṅkhārā khandhoti? Āmantā.

« Khandhā saṅ­khā­rak­khan­dhoti?

Saṅ­khā­rak­khan­dho khandho ceva saṅ­khā­rak­khan­dho ca. Avasesā khandhā na saṅ­khā­rak­khan­dho.

» Viññāṇaṃ khandhoti? Āmantā.

« Khandhā viññā­ṇak­khan­dhoti?

Viññā­ṇak­khan­dho khandho ceva viññā­ṇak­khan­dho ca. Avasesā khandhā na viññā­ṇak­khan­dho.

2.1.2.3.2. Paccanīka

» Na rūpaṃ na khandhoti?

Rūpaṃ ṭhapetvā avasesā khandhā na rūpaṃ, khandhā. Rūpañca khandhe ca ṭhapetvā avasesā na ceva rūpaṃ na ca khandhā.

« Na khandhā na rūpakkhandhoti? Āmantā.

» Na vedanā na khandhoti?

Vedanaṃ ṭhapetvā avasesā khandhā na vedanā, khandhā. Vedanañca khandhe ca ṭhapetvā avasesā na ceva vedanā na ca khandhā.

« Na khandhā na veda­nāk­khan­dhoti? Āmantā.

» Na saññā na khandhoti?

Saññaṃ ṭhapetvā avasesā khandhā na saññā, khandhā. Saññañca khandhe ca ṭhapetvā avasesā na ceva saññā na ca khandhā.

« Na khandhā na sañ­ñāk­khan­dhoti? Āmantā.

» Na saṅkhārā na khandhoti? Āmantā.

« Na khandhā na saṅ­khā­rak­khan­dhoti? Āmantā.

» Na viññāṇaṃ na khandhoti?

Viññāṇaṃ ṭhapetvā avasesā khandhā na viññāṇaṃ, khandhā. Viññāṇañca khandhe ca ṭhapetvā avasesā na ceva viññāṇaṃ na ca khandhā.

« Na khandhā na viññā­ṇak­khan­dhoti? Āmantā.

2.1.2.4. Suddha­khan­dha­mūla­cakka­vāra

2.1.2.4.1. Anuloma

» Rūpaṃ khandhoti? Āmantā.

« Khandhā veda­nāk­khan­dhoti?

Vedanākkhandho khandho ceva vedanākkhandho ca. Avasesā khandhā na vedanākkhandho.

» Rūpaṃ khandhoti? Āmantā.

« Khandhā sañ­ñāk­khan­dhoti?

Saññākkhandho khandho ceva saññākkhandho ca. Avasesā khandhā na saññākkhandho.

» Rūpaṃ khandhoti? Āmantā.

« Khandhā saṅ­khā­rak­khan­dhoti?

Saṅ­khā­rak­khan­dho khandho ceva saṅ­khā­rak­khan­dho ca. Avasesā khandhā na saṅ­khā­rak­khan­dho.

» Rūpaṃ khandhoti? Āmantā.

« Khandhā viññā­ṇak­khan­dhoti?

Viññā­ṇak­khan­dho khandho ceva viññā­ṇak­khan­dho ca. Avasesā khandhā na viññā­ṇak­khan­dho.

» Vedanā khandhoti? Āmantā.

« Khandhā rūpakkhandhoti?

Rūpakkhandho khandho ceva rūpakkhandho ca. Avasesā khandhā na rūpakkhandho.

» Vedanā khandhoti? Āmantā.

« Khandhā sañ­ñāk­khan­dhoti?

Saññākkhandho khandho ceva saññākkhandho ca. Avasesā khandhā na saññākkhandho.

» Vedanā khandhoti? Āmantā.

« Khandhā saṅ­khā­rak­khan­dhoti?

Saṅ­khā­rak­khan­dho khandho ceva saṅ­khā­rak­khan­dho ca. Avasesā khandhā na saṅ­khā­rak­khan­dho.

» Vedanā khandhoti? Āmantā.

« Khandhā viññā­ṇak­khan­dhoti?

Viññā­ṇak­khan­dho khandho ceva viññā­ṇak­khan­dho ca. Avasesā khandhā na viññā­ṇak­khan­dho.

» Saññā khandhoti? Āmantā.

« Khandhā rūpakkhandhoti?

Rūpakkhandho khandho ceva rūpakkhandho ca. Avasesā khandhā na rūpakkhandho.

» Saññā khandhoti? Āmantā.

« Khandhā veda­nāk­khan­dhoti?

Vedanākkhandho khandho ceva vedanākkhandho ca. Avasesā khandhā na vedanākkhandho.

» Saññā khandhoti? Āmantā.

« Khandhā saṅ­khā­rak­khan­dhoti?

Saṅ­khā­rak­khan­dho khandho ceva saṅ­khā­rak­khan­dho ca. Avasesā khandhā na saṅ­khā­rak­khan­dho.

» Saññā khandhoti? Āmantā.

« Khandhā viññā­ṇak­khan­dhoti?

Viññā­ṇak­khan­dho khandho ceva viññā­ṇak­khan­dho ca. Avasesā khandhā na viññā­ṇak­khan­dho.

» Saṅkhārā khandhoti? Āmantā.

« Khandhā rūpakkhandhoti?

Rūpakkhandho khandho ceva rūpakkhandho ca. Avasesā khandhā na rūpakkhandho.

» Saṅkhārā khandhoti? Āmantā.

« Khandhā veda­nāk­khan­dhoti?

Vedanākkhandho khandho ceva vedanākkhandho ca. Avasesā khandhā na vedanākkhandho.

» Saṅkhārā khandhoti? Āmantā.

« Khandhā sañ­ñāk­khan­dhoti?

Saññākkhandho khandho ceva saññākkhandho ca. Avasesā khandhā na saññākkhandho.

» Saṅkhārā khandhoti? Āmantā.

« Khandhā viññā­ṇak­khan­dhoti?

Viññā­ṇak­khan­dho khandho ceva viññā­ṇak­khan­dho ca. Avasesā khandhā na viññā­ṇak­khan­dho.

» Viññāṇaṃ khandhoti? Āmantā.

« Khandhā rūpakkhandhoti?

Rūpakkhandho khandho ceva rūpakkhandho ca. Avasesā khandhā na rūpakkhandho.

» Viññāṇaṃ khandhoti? Āmantā.

« Khandhā veda­nāk­khan­dhoti?

Vedanākkhandho khandho ceva vedanākkhandho ca. Avasesā khandhā na vedanākkhandho.

» Viññāṇaṃ khandhoti?

Āmantā.

« Khandhā sañ­ñāk­khan­dhoti?

Saññākkhandho khandho ceva saññākkhandho ca. Avasesā khandhā na saññākkhandho.

» Viññāṇaṃ khandhoti? Āmantā.

« Khandhā saṅ­khā­rak­khan­dhoti?

Saṅ­khā­rak­khan­dho khandho ceva saṅ­khā­rak­khan­dho ca. Avasesā khandhā na saṅ­khā­rak­khan­dho.

2.1.2.4.2. Paccanīka

» Na rūpaṃ na khandhoti?

Rūpaṃ ṭhapetvā avasesā khandhā na rūpaṃ, khandhā. Rūpañca khandhe ca ṭhapetvā avasesā na ceva rūpaṃ na ca khandhā.

« Na khandhā na veda­nāk­khan­dhoti? Āmantā.

» Na rūpaṃ na khandhoti?

Rūpaṃ ṭhapetvā avasesā khandhā na rūpaṃ, khandhā. Rūpañca khandhe ca ṭhapetvā avasesā na ceva rūpaṃ na ca khandhā.

« Na khandhā na sañ­ñāk­khan­dhoti? Āmantā.

» Na rūpaṃ na khandhoti?

Rūpaṃ ṭhapetvā avasesā khandhā na rūpaṃ, khandhā. Rūpañca khandhe ca ṭhapetvā avasesā na ceva rūpaṃ na ca khandhā.

« Na khandhā na saṅ­khā­rak­khan­dhoti? Āmantā.

» Na rūpaṃ na khandhoti?

Rūpaṃ ṭhapetvā avasesā khandhā na rūpaṃ, khandhā. Rūpañca khandhe ca ṭhapetvā avasesā na ceva rūpaṃ na ca khandhā.

« Na khandhā na viññā­ṇak­khan­dhoti? Āmantā.

» Na vedanā na khandhoti?

Vedanaṃ ṭhapetvā avasesā khandhā na vedanā, khandhā. Vedanañca khandhe ca ṭhapetvā avasesā na ceva vedanā na ca khandhā.

« Na khandhā na rūpakkhandhoti? Āmantā.

» Na vedanā na khandhoti?

Vedanaṃ ṭhapetvā avasesā khandhā na vedanā, khandhā. Vedanañca khandhe ca ṭhapetvā avasesā na ceva vedanā na ca khandhā.

« Na khandhā na sañ­ñāk­khan­dhoti? Āmantā.

» Na vedanā na khandhoti?

Vedanaṃ ṭhapetvā avasesā khandhā na vedanā, khandhā. Vedanañca khandhe ca ṭhapetvā avasesā na ceva vedanā na ca khandhā.

« Na khandhā na saṅ­khā­rak­khan­dhoti? Āmantā.

» Na vedanā na khandhoti?

Vedanaṃ ṭhapetvā avasesā khandhā na vedanā, khandhā. Vedanañca khandhe ca ṭhapetvā avasesā na ceva vedanā na ca khandhā.

« Na khandhā na viññā­ṇak­khan­dhoti? Āmantā.

» Na saññā na khandhoti?

Saññaṃ ṭhapetvā avasesā khandhā na saññā, khandhā. Saññañca khandhe ca ṭhapetvā avasesā na ceva saññā na ca khandhā.

« Na khandhā na rūpakkhandhoti? Āmantā.

» Na saññā na khandhoti?

Saññaṃ ṭhapetvā avasesā khandhā na saññā, khandhā. Saññañca khandhe ca ṭhapetvā avasesā na ceva saññā na ca khandhā.

« Na khandhā na veda­nāk­khan­dhoti? Āmantā.

» Na saññā na khandhoti?

Saññaṃ ṭhapetvā avasesā khandhā na saññā, khandhā. Saññañca khandhe ca ṭhapetvā avasesā na ceva saññā na ca khandhā.

« Na khandhā na saṅ­khā­rak­khan­dhoti? Āmantā.

» Na saññā na khandhoti?

Saññaṃ ṭhapetvā avasesā khandhā na saññā, khandhā. Saññañca khandhe ca ṭhapetvā avasesā na ceva saññā na ca khandhā.

« Na khandhā na viññā­ṇak­khan­dhoti? Āmantā.

» Na saṅkhārā na khandhoti? Āmantā.

« Na khandhā na rūpakkhandhoti? Āmantā.

» Na saṅkhārā na khandhoti? Āmantā.

« Na khandhā na veda­nāk­khan­dhoti? Āmantā.

» Na saṅkhārā na khandhoti? Āmantā.

« Na khandhā na sañ­ñāk­khan­dhoti? Āmantā.

» Na saṅkhārā na khandhoti? Āmantā.

« Na khandhā na viññā­ṇak­khan­dhoti? Āmantā.

» Na viññāṇaṃ na khandhoti?

Viññāṇaṃ ṭhapetvā avasesā khandhā na viññāṇaṃ, khandhā. Viññāṇañca khandhe ca ṭhapetvā avasesā na ceva viññāṇaṃ na ca khandhā.

« Na khandhā na rūpakkhandhoti? Āmantā.

» Na viññāṇaṃ na khandhoti?

Viññāṇaṃ ṭhapetvā avasesā khandhā na viññāṇaṃ, khandhā. Viññāṇañca khandhe ca ṭhapetvā avasesā na ceva viññāṇaṃ na ca khandhā.

« Na khandhā na veda­nāk­khan­dhoti? Āmantā.

» Na viññāṇaṃ na khandhoti?

Viññāṇaṃ ṭhapetvā avasesā khandhā na viññāṇaṃ, khandhā. Viññāṇañca khandhe ca ṭhapetvā avasesā na ceva viññāṇaṃ na ca khandhā.

« Na khandhā na sañ­ñāk­khan­dhoti? Āmantā.

» Na viññāṇaṃ na khandhoti?

Viññāṇaṃ ṭhapetvā avasesā khandhā na viññāṇaṃ, khandhā. Viññāṇañca khandhe ca ṭhapetvā avasesā na ceva viññāṇaṃ na ca khandhā.

« Na khandhā na saṅ­khā­rak­khan­dhoti? Āmantā.

Paṇṇat­ti­niddesa­vāro.