අංගුත්තර නිකාය

එක නිපාතය

7. විරීයාරම්භ වර්ගය

61

විරියාරම්භ සූත්‍රය —“මහණෙනි, යම් සම්‍යක් ප්‍රධාන වීර්‍ය්‍යයක් හේතුකොටගෙණ නූපන් කුශලධර්මයෝත් උපදිත්ද, උපන්නාවූ අකුශල ධර්මයෝත් පිරිහෙත්ද, මහණෙනි, මේ වැනිවූ අනෙක් එක ධර්මයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, පටන්ගන්නාලද වීර්‍ය්‍යය ඇත්තා තුළ නූපන් කුශලධර්මයෝත් උපදිත් උපන්නාවූ අකුශලධර්මයෝත් පිරිහෙත්.”

62

මහිච්ඡ සූත්‍රය —“මහණෙනි, යම් දැඩි ලෝබකමක් හේතුකොටගෙණ නූපන් අකුශලධර්මයෝත් උපදිත්ද, උපන්නාවූ කුශල ධර්මයෝත් පිරිහෙත්ද, මහණෙනි, මේ දැඩි ලෝබකම වැනිවූ අනෙක් එක ධර්මයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, දැඩිලෝබ පුද්ගලයා තුළ පෙර නූපන් අකුශලධර්මයෝත් උපදිත්. උපන්නාවූ කුශලධර්මයෝත් පිරිහෙත්.”

63

අප්පිච්ඡ සූත්‍රය—“මහණෙනි, යම් අලෝභිබවක් හේතුකොටගෙණ නූපන් කුශලධර්මයෝත් උපදිත්ද, උපන්නාවූ අකුශලධර්මයෝත් පිරිහෙත්ද, මහණෙනි, මේ අලෝභිබව වැනිවූ අනෙක් එක ධර්මයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, අලොභිවූ තැනැත්තා තුළ නූපන් කුශලධර්මයෝත් උපදිත්, උපන්නාවූ අකුශලධර්මයෝත් පිරිහෙත්.”

64

අසන්තුට්ඨ සූත්‍රය—“මහණෙනි, යම් ලද දෙයින් සතුටු නොවන බවක් හේතුකොටගෙණ පෙර නූපන් අකුශලධර්මයෝත් උපදිත්ද, උපන්නාවූ කුශල ධර්මයෝත් පිරිහෙත්ද, මහණෙනි, මේ ලද දෙයින් සතුටු නොවන බව වැනිවූ අනෙක් එක ධර්මයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, ලදදෙයින් සතුටු නොවන්නාවූ පුද්ගලයා තුළ නූපන් අකුශලධර්මයෝත් උපදිත්. උපන්නාවූ කුශලධර්මයෝත් පිරිහෙත්.”

65

සන්තුට්ඨ සූත්‍රය.—“මහණෙනි, යම් ලදදෙයින් සතුටුවීමක් හේතුකොටගෙණ නූපන් කුශලධර්මයෝත් උපදිත්ද, උපන්නාවූ අකුශල ධර්මයෝත් පිරිහෙත්ද, මහණෙනි, මේ ලදදෙයින් සතුටුවීම වැනිවූ අනෙක් එක ධර්මයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, ලදදෙයින් සතුටු වන්නා තුළ නූපන් කුශලධර්මයෝත් උපදිත්. උපන්නාවූ අකුශලධර්මයෝත් පිරිහෙත්.”

66

අයොනිසොමනසිකාර සූත්‍රය—“මහණෙනි, යම් අනුවණින් වරදවා මෙනෙහි කිරීමක් හේතුකොටගෙණ නූපන් අකුශලධර්මයෝත් උපදිත්ද, උපන්නාවූ කුශල ධර්මයෝත් පිරිහෙත්ද, මහණෙනි, මේ වැනිවූ අනෙක් එක ධර්මයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, අනුවණින් මෙනෙහි කරන්නා තුළ නූපන් අකුශල ධර්මයෝත් උපදිත්. උපන්නාවූ කුශලධර්මයෝත් පිරිහෙත්.

67

යොනිසොමනසිකාර සූත්‍රය—“මහණෙනි, යම් නුවණින් මෙනෙහිකිරීමක් හේතුකොටගෙණ නූපන් කුශලධර්මයෝත් උපදිත්ද, උපන්නාවූ අකුශලධර්මයෝත් පිරිහෙත්ද මහණෙනි, මේ වැනිවූ අනෙක් එක ධර්මයකුදු මම නොමදකිමි. මහණෙනි, නුවණින් මෙනෙහිකරන්නා තුළ නූපන් කුශලධර්මයෝත් උපදිත්. උපන්නාවූ අකුශල ධර්මයෝත් පිරිහෙත්.”

68

අසම්පජඤ්ඤ සූත්‍රය—“මහණෙනි, යම් සම්‍යක්ප්‍රඥා රහිත භාවයක් මෝහයක් හේතුකොටගෙණ නූපන් අකුශලධර්මයෝත් උපදිත්ද, උපන්නාවූ කුශල ධර්මයෝත් පිරිහෙත්ද, මහණෙනි, මේ වැනිවූ අනෙක් එක ධර්මයකුදු මම නොමදකිමි. මහණෙනි, මනා නුවණ නැත්තා තුළ නූපන් අකුශල ධර්මයෝත් උපදිත්. උපන්නාවූ කුශලධර්මයෝත් පිරිහෙත්.”

69

සම්පජඤ්ඤ සූත්‍රය—‘මහණෙනි, යම් ප්‍රඥාඇතිබවක් හේතු කොටගෙණ නූපන් කුශලධර්මයෝත් උපදිත්ද, උපන්නාවූ අකුශලධර්මයෝත් පිරිහෙත්ද, මහණෙනි, මේ වැනිවූ අනෙක් එක ධර්මයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, මනා ප්‍රඥා ඇත්තාතුළ නූපන් කුශලධර්මයෝත් උපදිත්. උපන්නාවූ අකුශල ධර්මයෝත් පිරිහෙත්.”

70

පාපමිත්ත සූත්‍රය—“මහණෙනි, යම් පාපමිත්‍රයන් ඇති බවක් හේතුකොටගෙණ නූපන් අකුශල ධර්මයෝත් උපදිත්ද, උපන්නාවූ කුශල ධර්මයෝත් පිරිහෙත්ද, මහණෙනි, මේ වැනිවූ අනෙක් එක ධර්මයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, පාපමිත්‍රයන් ඇත්තාතුළ නූපන් අකුශල ධර්මයෝත් උපදිත්. උපන්නාවූ කුශලධර්මයෝත් පිරිහෙත්.”

(සත් වන වර්ගය නිමි.)