අඞ්ගුත්තරනිකායො

දසම නිපාතය

1. පඨම පණ්ණාසකය

1. ආනිසංස වර්‍ගය

1. කුසලසීලමත්‍ථිය සූත්‍රය

නමො තස්ස භගවතො අරහතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස

’’මා විසින් මෙසේ අසන ලදී. එක් කාලයෙක්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සැවැත්නුවර අසල අනේපිඬු මහ සිටානන් විසින් කරවන ලද ජෙතවනාරාමයෙහි වාසය කරණ සේක. ඉක්බිති ආයුෂ්මත් ආනන්‍ද ස්ථවිරයන් වහන්සේ, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ව ආයුෂ්මත් ආනන්‍ද ස්ථවිරයන් වහන්සේ යම් තැනෙක්හිද, එහි පැමිණිසේක. පැමිණ, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඳ, එකත්පසෙක වැඩ හුන්නේය. එකත්පසෙක වැඩහුන් ආයුෂ්මත් ආනන්‍ද ස්ථවිරයන් වහන්සේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට, ’’ස්වාමීනි, නිවැරදි සිල් කුමක් ප්‍රයෝජනකොට ඇත්තාහුද? කුමක් අනුසස්කොට ඇත්තාහුද?’’

’’ආනන්‍දය, නිවැරදි සිල් පසුතැවිලි නොවීම ප්‍රයෝජනකොට ඇත්තාහ. පසුතැවිලි නොවීම අනුසස්කොට ඇත්තාහ.’’

’’ස්වාමීනි, පසුතැවිලි නොවීම කුමක් ප්‍රයෝජනකොට ඇත්තේද, කුමක් අනුසස්කොට ඇත්තේද?’’

’’ආනන්‍දය, පසුතැවිලි නොවීම ප්‍රමෝදය පිණිසවේ. ප්‍රමෝදය අනුසස් වේ.’’

’’ස්වාමීනි, ප්‍රමෝදය කුමක් ප්‍රයෝජනකොට ඇත්තේද, කුමක් අනුසස්කොට ඇත්තේද?’’ ’’ආනන්‍දය, ප්‍රමෝදය ප්‍රීතිය පිණිසය, ප්‍රීතිය අනුසස්කොට ඇත්තේය.’’

’’ස්වාමීනි, ප්‍රීතිය කුමක් පිණිසද, කුමක් අනුසස්කොට ඇත්තේද?’’

’’ආනන්‍දය, ප්‍රීතිය සංසිඳීම පිණිසය, සංසිඳීම අනුසස්කොට ඇත්තේය.’’

’’ස්වාමීනි, සංසිඳීම කුමක් සඳහාද, කුමක් අනුසස්කොට ඇත්තේද?’’

’’ආනන්‍දය, සංසිඳීම සැපය සඳහාය, සැපය අනුසස්කොට ඇත්තේය.’’

’’ස්වාමීනි, සැපය කුමක් සඳහාද? කුමක් අනුසස්කොට ඇත්තේද?’’

’’ආනන්‍දය, සැපය සිත එකඟකිරීම පිණිසය, සිත එකඟකිරීම අනුසස්කොට ඇත්තේය.’’

’’ස්වාමීනි, සිත එකඟකිරීම කුමක් සඳහාද? කුමක් අනුසස්කොට ඇත්තේද?’’

’’ආනන්‍දය, සිත එකඟ කිරීම තරුණ විදර්‍ශනාව පිණිස වේ. තරුණ විදර්‍ශනාව අනුසස්කොට ඇත්තේ වේ.’’

’’ස්වාමීනි, තරුණ විදර්‍ශනාව කුමක් සඳහාද? කුමක් අනුසස්කොට ඇත්තේද?’’

’’ආනන්‍දය, තරුණ විදර්‍ශනාව, බලවත් විදර්‍ශනාව හා මාර්‍ගය පිණිස වේ. බලවත් විදර්‍ශනාව හා මාර්‍ගය අනුසස්කොට ඇත්තේ වේ.’’

’’ස්වාමීනි, බලවත් විදර්‍ශනාව හා මාර්‍ගය කුමක් පිණිසද, කුමක් අනුසස්කොට ඇත්තේද?’’

’’ආනන්‍දය, බලවත් විදර්‍ශනාව හා මාර්‍ගය අර්හත් ඵලය හා ප්‍රත්‍යවෙක්‍ෂා ඤාණය පිණිසය

’’ආනන්‍දය, මෙසේ නිවැරදි ශීලයෝ පසුතැවිලි නොවීම ප්‍රයෝජනයකොට ඇත්තාහ, පසුතැවිලි නොවීම අනුසස්කොට ඇත්තාහ. පසුතැවිලි නොවීම ප්‍රමෝදය ප්‍රයෝජනකොට ඇත්තාහ, ප්‍රමෝදය අනුසස්කොට ඇත්තාහ. ප්‍රමෝදය ප්‍රීතිය පිණිසය, ප්‍රීතිය අනුසස්කොට ඇත්තේය. ප්‍රීතිය සංසිඳීම පිණිසය, සංසිඳීම අනුසස්කොට ඇත්තේය. සන්සිඳීම සැපය පිණිසය, සැපය අනුසස්කොට ඇත්තේය. සැපය සිත එකඟ කිරීම පිණිසය, සිත එකඟ කිරීම අනුසස්කොට ඇත්තේය. සිත එකඟ කිරීම තරුණ විදර්‍ශනාව පිණිසය, තරුණ විදර්‍ශනාව අනුසස්කොට ඇත්තේය. තරුණ විදර්‍ශනාව බලවත් විදර්‍ශනාව හා මාර්‍ගය පිණිසය, බලවත් විදර්‍ශනාව හා මාර්‍ගය අනුසස්කොට ඇත්තේය. බලවත් විදර්‍ශනාව හා මාර්‍ගය අර්හත් ඵලය හා ප්‍රත්‍යවෙක්‍ෂා නුවණ පිණිස වේ, අර්හත් ඵලය හා ප්‍රත්‍යවෙක්‍ෂා නුවණ අනුසස්කොට ඇත්තේය. ආනන්‍දය, මෙසේ නිරවද්‍ය සිල්, ක්‍රමයෙන් අර්හත්වය පිණිස යත්.’’