අඞ්ගුත්තරනිකායො

දසම නිපාතය

3. තතිය පණ්ණාසකය

(11) 1. සමණසඤ්ඤා වර්‍ගය

6. නිජ්ජරවත්‍ථු සූත්‍රය

’’මහණෙනි, මේ විනාශ කරණ ධර්‍ම දහයක් වෙත්. කවර දහයක්ද යත්.

’’මහණෙනි, සම්‍යක් දෘෂ්ටිකයා විසින් මිත්‍ථ්‍යා දෘෂ්ටිය විනාශ කරණ ලද්දේ වේ. මිත්‍ථ්‍යා දෘෂ්ටි හේතුවෙන් නොයෙක් යම් ලාමක අකුශල ධර්‍ම කෙනෙක් හට ගනිද්ද, ඔහුට ඔවුන්ද විනාශවූවාහු වෙත්. සම්‍යක් දෘෂ්ටි හේතුවෙන් නොයෙක් කුශල ධර්‍මයෝ වැඩීමෙන් සම්පූර්‍ණ බවට යත්.

’’මහණෙනි, සම්‍යක් සංකල්පයා විසින් මිත්‍ථ්‍යා සංකල්පය විනාශ කරණ ලද්දේ වේ. මිත්‍ථ්‍යා සංකල්ප හේතුවෙන් නොයෙක් යම් ලාමක අකුශල ධර්‍ම කෙනෙක් හට ගනිද්ද, ඔහුට ඔවුන්ද විනාශවූවාහු වෙත්. සම්‍යක් සංකල්ප හේතුවෙන් නොයෙක් කුශල ධර්‍මයෝ වැඩීමෙන් සම්පූර්‍ණ බවට යත්.

’’මහණෙනි, සම්‍යක් වාචකයා විසින් මිත්‍ථ්‍යා වාචකය විනාශ කරණ ලද්දේ වේ. මිත්‍ථ්‍යා වාචක හේතුවෙන් නොයෙක් යම් ලාමක අකුශල ධර්‍ම කෙනෙක් හට ගනිද්ද, ඔහුට ඔවුන්ද විනාශවූවාහු වෙත්. සම්‍යක් වාචක හේතුවෙන් නොයෙක් කුශල ධර්‍මයෝ වැඩීමෙන් සම්පූර්‍ණ බවට යත්.

’’මහණෙනි, සම්‍යක් කම්මයා විසින් මිත්‍ථ්‍යා කම්මය විනාශ කරණ ලද්දේ වේ. මිත්‍ථ්‍යා කම්ම හේතුවෙන් නොයෙක් යම් ලාමක අකුශල ධර්‍ම කෙනෙක් හට ගනිද්ද, ඔහුට ඔවුන්ද විනාශවූවාහු වෙත්. සම්‍යක් කම්ම හේතුවෙන් නොයෙක් කුශල ධර්‍මයෝ වැඩීමෙන් සම්පූර්‍ණ බවට යත්.

’’මහණෙනි, සම්‍යක් ජීවකයා විසින් මිත්‍ථ්‍යා ජීවකය විනාශ කරණ ලද්දේ වේ. මිත්‍ථ්‍යා ජීවක හේතුවෙන් නොයෙක් යම් ලාමක අකුශල ධර්‍ම කෙනෙක් හට ගනිද්ද, ඔහුට ඔවුන්ද විනාශවූවාහු වෙත්. සම්‍යක් ජීවක හේතුවෙන් නොයෙක් කුශල ධර්‍මයෝ වැඩීමෙන් සම්පූර්‍ණ බවට යත්.

’’මහණෙනි, සම්‍යක් වායාමයා විසින් මිත්‍ථ්‍යා වායාමය විනාශ කරණ ලද්දේ වේ. මිත්‍ථ්‍යා වායාම හේතුවෙන් නොයෙක් යම් ලාමක අකුශල ධර්‍ම කෙනෙක් හට ගනිද්ද, ඔහුට ඔවුන්ද විනාශවූවාහු වෙත්. සම්‍යක් වායාම හේතුවෙන් නොයෙක් කුශල ධර්‍මයෝ වැඩීමෙන් සම්පූර්‍ණ බවට යත්.

’’මහණෙනි, සම්‍යක් සතිකයා විසින් මිත්‍ථ්‍යා සතිය විනාශ කරණ ලද්දේ වේ. මිත්‍ථ්‍යා සති හේතුවෙන් නොයෙක් යම් ලාමක අකුශල ධර්‍ම කෙනෙක් හට ගනිද්ද, ඔහුට ඔවුන්ද විනාශවූවාහු වෙත්. සම්‍යක් සති හේතුවෙන් නොයෙක් කුශල ධර්‍මයෝ වැඩීමෙන් සම්පූර්‍ණ බවට යත්.

’’මහණෙනි, සම්‍යක් සමාධිකයා විසින් මිත්‍ථ්‍යා සමාධිය විනාශ කරණ ලද්දේ වේ. මිත්‍ථ්‍යා සමාධි හේතුවෙන් නොයෙක් යම් ලාමක අකුශල ධර්‍ම කෙනෙක් හට ගනිද්ද, ඔහුට ඔවුන්ද විනාශවූවාහු වෙත්. සම්‍යක් සමාධි හේතුවෙන් නොයෙක් කුශල ධර්‍මයෝ වැඩීමෙන් සම්පූර්‍ණ බවට යත්.

’’මහණෙනි, සම්‍යක් නුවණ විසින් මිත්‍ථ්‍යා නුවණ විනාශ කරණ ලද්දේ වේ. මිත්‍ථ්‍යා නුවණ හේතුවෙන් නොයෙක් යම් ලාමක අකුශල ධර්‍ම කෙනෙක් හට ගනිද්ද, ඔහුට ඔවුන්ද විනාශවූවාහු වෙත්. සම්‍යක් නුවණ හේතුවෙන් නොයෙක් කුශල ධර්‍මයෝ වැඩීමෙන් සම්පූර්‍ණ බවට යත්.

’’මහණෙනි, සම්‍යක් මිදීම විසින් මිත්‍ථ්‍යා මිදීම විනාශ කරණ ලද්දේ වේ. මිත්‍ථ්‍යා මිදීම හේතුවෙන් නොයෙක් යම් ලාමක අකුශල ධර්‍ම කෙනෙක් හට ගනිද්ද, ඔහුට ඔවුන්ද විනාශවූවාහු වෙත්. සම්‍යක් මිදීම හේතුවෙන් නොයෙක් කුශල ධර්‍මයෝ වැඩීමෙන් සම්පූර්‍ණ බවට යත්. මහණෙනි, මේ දසය විනාශකාරී ධර්‍ම දහයයි.’’