අඞ්ගුත්තරනිකායො

දසම නිපාතය

3. තතිය පණ්ණාසකය

(11) 1. සමණසඤ්ඤා වර්‍ගය

7. අරියධොවන සූත්‍රය

’’මහණෙනි, දක්‍ෂිණ ජනපදයන්හි ධොවන නම් නුවරක් ඇත. එහි ආහාර, පාන, කෑම්, බීම්, ලෙවීම්, පෙවීම්, නැටීම්, ගී කීම්, වැයීම් ඇත්තේය. ධොවනයෙහි මෙය නැත්තේ නොවේයයි කියමි. මහණෙනි, මේ ධොවන නම් නුවරක් ඇත. මහණෙනි, ඒ ධොවනයද ලාමකය, ග්‍රාම්‍යය, පෘථග්ජනයන්ට අයත්ය, ආර්‍ය්‍යයන්ට අයත් නොවේ, අනර්ත්‍ථය මිශ්‍රය, කළකිරීම පිණිස වේ, නොඇලීම පිණිස නොවේ, නිරුද්‍ධිය පිණිස නොවේ, සංසිඳීම පිණිස නොවේ, විෂිෂ්ඨ ඤාණය පිණිස නොවේ, සම්බෝධිය පිණිස නොවේ, නිර්‍වාණය පිණිස නොපවතී.

’’මහණෙනි, මම වනාහි යම් සේදීමක් ඒකාන්තයෙන් සසර කලකිරීම පිණිස, නොඇලීම පිණිස, නිරුද්‍ධිය පිණිස, ක්ලේශ ව්‍යපසමය පිණිස, විශිෂ්ට ඤාණය පිණිස, මනා අවබෝධය පිණිස, නිවණ පිණිස පවතීද, ඒ ආර්‍ය්‍ය ධොවනය ප්‍රකාශ කරමි. යම් සේදීමකට පැමිණ ඉපදීම ස්වභාවකොට ඇති සත්ත්‍වයෝ ඉපදීමෙන් මිදෙත්ද, ජරාව ස්වභාවකොට ඇති සත්ත්‍වයෝ ජරාවෙන් මිදෙත්ද, මරණය ස්වභාවකොට ඇති සත්ත්‍වයෝ මරණයෙන් මිදෙත්ද, ශොකය, වැළපීමය, කායික දුක, මානසික දොම්නස, දැඩි වෙහෙස ස්වභාවකොට ඇති සත්ත්‍වයෝ ශොකය, වැළපීම, දුක්, දොම්නස්, දැඩි ශෝකවලින් මිදෙත්ද, එය අසව්. මනාකොට මෙනෙහි කරව්. කියන්නෙමි’’ යි වදාළ සේක. ’’ස්වාමීනි, එසේය’’ යි ඒ භික්‍ෂූහු භාග්‍යවතුන් වහන්සේට පිළිවදන් දුන්හ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙසේ වදාළ සේක.

’’මහණෙනි, යම් සේදීමක් ඒකාන්තයෙන් සසර කලකිරීම පිණිස, නොඇලීම පිණිස, නිරුද්‍ධිය පිණිස, ක්ලේශ ව්‍යපසමය පිණිස, විශිෂ්ට ඥානය පිණිස, මනා අවබෝධය පිණිස, නිර්‍වාණය පිණිස පවතීද, යම් සේදීමකට පැමිණ ඉපදීම ස්වභාවකොට ඇති සත්ත්‍වයෝ ඉපදීමෙන් මිදෙත්ද, ජරාව ස්වභාවකොට ඇති සත්ත්‍වයෝ ජරාවෙන් මිදෙත්ද, මරණය ස්වභාවකොට ඇති සත්ත්‍වයෝ මරණින් මිදෙත්ද, ශොකය, වැළපීමය, කායික දුක, මානසික දොම්නස, දැඩි වෙහෙස ස්වභාවකොට ඇති සත්ත්‍වයෝ ශොක, වැළපීම, දුක්, දොම්නස්, දැඩි ශෝකවලින් මිදෙත්ද, ඒ ආර්‍ය්‍ය ධොවනය කවරේද?

’’මහණෙනි, සම්‍යක් දෘෂ්ටිකයාට මිත්‍ථ්‍යා දෘෂ්ටිය පිරිසිදු කරන්නී වේ. මිත්‍ථ්‍යා දෘෂ්ටි හේතුවෙන් යම් නොයෙක් ලාමක අකුශල ධර්‍මයෝ උපදිත්ද, ඔහුට ඔවුන්ද පිරිසිදුවූවා වේ. සම්‍යක් දෘෂ්ටි හෙතුවෙන්ද නොයෙක් කුශල ධර්‍මයෝ වැඩීමෙන් පිරීමට යත්.

’’මහණෙනි, යහපත් කල්පනා ඇත්තාහට වැරදි කල්පනාව පිරිසිදුවූයේ වේ. වැරදි කල්පනාවේ හේතුවෙන් යම් නොයෙක් ලාමක අකුශල ධර්‍මයෝ උපදිත්ද, ඔහුට ඔවුන්ද පිරිසිදුවූවා වේ. යහපත් කල්පනාවේ හෙතුවෙන් නොයෙක් කුශල ධර්‍මයෝ වැඩීමෙන් පිරීමට යත්.

’’මහණෙනි, යහපත් වචන ඇත්තාහට වැරදි වචන පිරිසිදුවූයේ වේ. වැරදි වචනයන්ගේ හේතුවෙන් යම් නොයෙක් ලාමක අකුශල ධර්‍මයෝ උපදිත්ද, ඔහුට ඔවුන්ද පිරිසිදුවූවා වේ. යහපත් වචනයන්ගේ හේතුවෙන් නොයෙක් කුශල ධර්‍මයෝ වැඩීමෙන් පිරීමට යත්.

’’මහණෙනි, යහපත් කර්‍මාන්ත ඇත්තාහට වැරදි කර්‍මාන්ත පිරිසිදුවූයේ වේ. වැරදි කර්‍මාන්තයන්ගේ හේතුවෙන් යම් නොයෙක් ලාමක අකුශල ධර්‍මයෝ උපදිත්ද, ඔහුට ඔවුන්ද පිරිසිදුවූවා වේ. යහපත් කර්‍මාන්තයන්ගේ හේතුවෙන් නොයෙක් කුශල ධර්‍මයෝ වැඩීමෙන් පිරීමට යත්.

’’මහණෙනි, යහපත් ජීවිකාව ඇත්තාහට වැරදි ජීවිකාව පිරිසිදුවූයේ වේ. වැරදි ජීවිකාවේ හේතුවෙන් යම් නොයෙක් ලාමක අකුශල ධර්‍මයෝ උපදිත්ද, ඔහුට ඔවුන්ද පිරිසිදුවූවා වේ. යහපත් ජීවිකාවේ හේතුවෙන් නොයෙක් කුශල ධර්‍මයෝ වැඩීමෙන් පිරීමට යත්.

’’මහණෙනි, යහපත් වීර්‍ය්‍ය ඇත්තාහට වැරදි වීර්‍ය්‍ය පිරිසිදුවූයේ වේ. වැරදි වීර්‍ය්‍යයේ හේතුවෙන් යම් නොයෙක් ලාමක අකුශල ධර්‍මයෝ උපදිත්ද, ඔහුට ඔවුන්ද පිරිසිදුවූවා වේ. යහපත් වීර්‍ය්‍යයේ හේතුවෙන් නොයෙක් කුශල ධර්‍මයෝ වැඩීමෙන් පිරීමට යත්.

’’මහණෙනි, යහපත් සිහිය ඇත්තාහට වැරදි සිහිය පිරිසිදුවූයේ වේ. වැරදි සිහිකිරීමේ හේතුවෙන් යම් නොයෙක් ලාමක අකුශල ධර්‍මයෝ උපදිත්ද, ඔහුට ඔවුන්ද පිරිසිදුවූවා වේ. යහපත් සිහිකිරීමේ හේතුවෙන් නොයෙක් කුශල ධර්‍මයෝ වැඩීමෙන් පිරීමට යත්.

’’මහණෙනි, යහපත් සමාධිය ඇත්තාහට වැරදි සමාධිය පිරිසිදුවූයේ වේ. වැරදි සමාධියේ හේතුවෙන් යම් නොයෙක් ලාමක අකුශල ධර්‍මයෝ උපදිත්ද, ඔහුට ඔවුන්ද පිරිසිදුවූවා වේ. යහපත් සමාධියේ හේතුවෙන් නොයෙක් කුශල ධර්‍මයෝ වැඩීමෙන් පිරීමට යත්.

’’මහණෙනි, යහපත් නුවණ ඇත්තාහට වැරදි නුවණ පිරිසිදුවූයේ වේ. වැරදි නුවණේ හේතුවෙන් යම් නොයෙක් ලාමක අකුශල ධර්‍මයෝ උපදිත්ද, ඔහුට ඔවුන්ද පිරිසිදුවූවා වේ. යහපත් නුවණේ හේතුවෙන් නොයෙක් කුශල ධර්‍මයෝ වැඩීමෙන් පිරීමට යත්.

’’මහණෙනි, යහපත් මිදීම ඇත්තාහට වැරදි මිදීම පිරිසිදුවූයේ වේ. වැරදි මිදීම් හේතුවෙන් යම් නොයෙක් ලාමක අකුශල ධර්‍මයෝ උපදිත්ද, ඔහුට ඔවුන්ද පිරිසිදුවූවා වේ. යහපත් මිදීම් හේතුවෙන් නොයෙක් කුශල ධර්‍මයෝ වැඩීමෙන් පිරීමට යත්.

මහණෙනි, යම් දෙවීමක් ඒකාන්තයෙන් කලකිරීම පිණිස, නොඇලීම පිණිස, නිරුද්‍ධිය පිණිස, ක්ලේශ ව්‍යපසමය පිණිස, විශිෂ්ට ඥානය පිණිස, මනා අවබෝධය පිණිස, නිර්‍වාණය පිණිස පවතීද, යම් සේදීමකට පැමිණ ඉපදීම ස්වභාවකොට ඇති සත්න්‍වයෝ ඉපදීමෙන් මිදෙත්ද, ජරාව ස්වභාවකොට ඇති සත්න්‍වයෝ ජරාවෙන් මිදෙත්ද, මරණය ස්වභාවකොට ඇති සත්න්‍වයෝ මරණින් මිදෙත්ද, ශොකය, වැළපීමය, කායික දුක, මානසික දොම්නස, දැඩි වෙහෙස, ස්වභාවකොට ඇති සත්ත්‍වයෝ ඉන් මිදෙත්ද, මහණෙනි, මේ ආර්‍ය්‍ය ධොවනයයි.’’