අඞ්ගුත්තරනිකායො

දසම නිපාතය

3. තතිය පණ්ණාසකය

(12) 2. පච්චොරොහණි වර්‍ගය

9. උදය පුබ්බඞ්ගම සූත්‍රය

’’මහණෙනි, සූර්‍ය්‍යයාගේ උදාවට යම් මේ අරුණ නැගීමක් ඇද්ද, මෙය පෙර ගමනයි. පෙර නිමිත්තයි.

’’මහණෙනි, එසේම යම් මේ නිවැරදි දැකීමක් ඇද්ද, කුශල ධර්‍මයන්ට එය පෙර ගමනයි. එය පෙර නිමිත්තයි. මහණෙනි, මනා දැනීමෙන් මනා සිතීම ශක්තිමත් වෙයි.

’’මහණෙනි, එසේම යම් මේ නිවැරදි සිතීමක් ඇද්ද, කුශල ධර්‍මයන්ට එය පෙර ගමනයි. එය පෙර නිමිත්තයි. මහණෙනි, මනා සිතීමෙන් මනා වචන ශක්තිමත් වෙයි.

’’මහණෙනි, එසේම යම් මේ නිවැරදි වචනයක් ඇද්ද, කුශල ධර්‍මයන්ට එය පෙර ගමනයි. එය පෙර නිමිත්තයි. මහණෙනි, මනා වචනයෙන් මනා කර්‍මාන්තය ශක්තිමත් වෙයි.

’’මහණෙනි, එසේම යම් මේ නිවැරදි කර්‍මාන්තයක් ඇද්ද, කුශල ධර්‍මයන්ට එය පෙර ගමනයි. එය පෙර නිමිත්තයි. මහණෙනි, මනා කර්‍මාන්තයෙන් මනා ජීවිකාව ශක්තිමත් වෙයි.

’’මහණෙනි, එසේම යම් මේ නිවැරදි ජීවිකාවක් ඇද්ද, කුශල ධර්‍මයන්ට එය පෙර ගමනයි. එය පෙර නිමිත්තයි. මහණෙනි, මනා ජීවිකාවෙන් මනා වෑයම ශක්තිමත් වෙයි.

’’මහණෙනි, එසේම යම් මේ නිවැරදි වෑයමක් ඇද්ද, කුශල ධර්‍මයන්ට එය පෙර ගමනයි. එය පෙර නිමිත්තයි. මහණෙනි, මනා වෑයමෙන් මනා සිහිකිරීම ශක්තිමත් වෙයි.

’’මහණෙනි, එසේම යම් මේ නිවැරදි සිහිකිරීමක් ඇද්ද, කුශල ධර්‍මයන්ට එය පෙර ගමනයි. එය පෙර නිමිත්තයි. මහණෙනි, මනා සිහිකිරීමෙන් මනා සිත එකඟ කිරීම ශක්තිමත් වෙයි.

’’මහණෙනි, එසේම යම් මේ නිවැරදි සිත එකඟ කිරීමක් ඇද්ද, කුශල ධර්‍මයන්ට එය පෙර ගමනයි. එය පෙර නිමිත්තයි. මහණෙනි, මනා සිත එකඟ කිරීමෙන් මනා නුවණ ශක්තිමත් වෙයි.

’’මහණෙනි, එසේම යම් මේ නිවැරදි නුවණක් ඇද්ද, කුශල ධර්‍මයන්ට එය පෙර ගමනයි. එය පෙර නිමිත්තයි. මහණෙනි, මනා නුවණින් මනා මිදීම ශක්තිමත් වෙයි.