අඞ්ගුත්තරනිකායො

දසම නිපාතය

1. පඨම පණ්ණාසකය

2. නාථ වර්‍ගය

6. දසාහුණෙය්‍ය සූත්‍රය

’’මහණෙනි, ඈතින් ගෙනා, ආහුනයට සුදුසු, ඇතට ගෙන යන, පාහුනයට සුදුසු, දක්‍ෂිණාවට සුදුසු, ඇඳිලි බැඳීමට සුදුසු, ලෝකයාගේ නිරුත්තර පුන්‍ය ක්‍ෂෙත්‍රවූ, මේ පුද්ගලයෝ දස දෙනෙක් වෙත්.

’’කවර දස දෙනෙක්ද යත්? තථාගත අර්හත් සම්‍යක් සම්බුද්‍ධයන් වහන්සේද, නාමකාය රූපකාය දෙකින් මිදුන, උභතොභාග විමුක්ත පුද්ගලයාය, ප්‍රඥාවෙන් ආශ්‍රව ක්‍ෂය කළ, ප්‍රඥා විමුක්ත පුද්ගලයාය, කායසක්ඛි පුද්ගලයාය, දිඨිප්පත්ත පුද්ගලයාය, සද්‍ධා විමුක්ත පුද්ගලයාය, ධම්මානුසාරී පුද්ගලයාය, සද්‍ධානුසාරි පුද්ගලයාය. ගොත්‍රභූ පුද්ගලයාය යනුයි. මහණෙනි, මේ ඈතින් ගෙනා, ආහුනයට සුදුසු, ඇතට ගෙන යන, පාහුනයට සුදුසු, දක්‍ෂිණාවට සුදුසු, ඇඳිලි බැඳීමට සුදුසු, ලෝකයාගේ නිරුත්තර පුන්‍ය ක්‍ෂෙත්‍රවූ, මේ පුද්ගලයෝ දස දෙනෙක් වෙත්.